Tüzük


AÇIKHAVA REKLAMCILARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

I.BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE AMAÇLARI

Madde 1 : Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı AÇIKHAVA REKLAMCILARI DERNEĞİ olup, kısa adı ARED’dir.

Derneğin merkezi İstanbul’da Gazeteciler Sitesi, Keskin Kalem Sokak, No:35 Esentepe Şişli İlçesi olup, Yönetim Kurulu Kararı ile Derneğin merkezi başka bir adrese taşınabilir.

Madde 2 : Derneğin Amacı

Derneğin amacı, ülkemizde tanıtım sektörü içinde yer alan;

1. Açıkhava Reklam (Tabela, ışıklı, bez afiş) imalatçıları.
2. Mecra Kiralama Firmaları.
3. Şehir mobilyası uygulayıcı firmaları.
4. Neoncular.
5. Serigrafçılar.
6. Dijital baskı firmaları.
7. Dijital elektronik reklam (Display), ışık yayan diyod (LED) panoları imalatçıları, uygulayıcıları.
8. İç mekan reklam ürünleri imalatçıları ve uygulayıcıları.
9. Yönlendirme, ikaz panosu imalatçıları ve uygulayıcıları.
10. Poster ve afiş firmaları.
11. Reklam malzemesi imalatçıları ve satıcıları.
12. Reklam malzemesi ithalatçıları ve satıcıları.
13. Açıkhava video gösterimi sunan firmalar.
14. Mobil reklam üreticisi ve uygulayıcısı firmalar.
15. Sektöre hizmet verenler.

Olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplamak, üyeleri arasında iletişim sağlayarak dünyada hızlı bir biçimde gelişen teknolojik yenilikleri takip ederek dünya standartlarını yakalamak,  üyelerinin teknik, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer hak ve çıkarlarını korumak bu amaçla gerektiğinde dava açmak, açılan davalara katılmak,  sektörün sorunlarına çözümler bulmak, açık hava reklam sektörünü özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda, yurt dışında temsil etmek, yurt dışında benzer amaçlarla kurulan dernekler ve kuruluşlar ile irtibat kurmak, her türlü konuda yardımlaşmak ve Türkiye Açık Hava Reklam Sektörü’nün gelişimini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Madde 3 : Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimi

Dernek amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki çalışmalarda bulunur.

3.1. Üyelerini bir çatı altına toplayabilmek için sektöre ait Organize Sanayi Bölgesi ve/veya siteler oluşturmak için gerekli çalışmalar yapmak, resmi ve özel mercilerle temasa geçmek,
3.2. Resmi makam ve merciiler, belediyeler, üniversiteler tarafından açılan açık hava reklamcıları çalışmaları ile ilgili faaliyetleri, ihaleleri takip ederek üyelere duyurmak,
3.3. Dernek, açık hava reklam sektöründe teknik standartların belirlenmesinde yardımcı olmak, üyeler arasında haksız rekabeti engellemek ve eşit koşullarda rekabet yapılmasını sağlamak için çalışmalarda bulunmak,
3.4. Görsel anlamda şehir kirliliğine sebep olan faaliyetlerin ortadan kaldırılması, yeniden oluşmaması için çalışmalar yapmak,
3.5. Açık hava reklamcılığının profesyonel olarak yapılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, halk eğitim merkezleri, okullarla ve kurslarla koordineli olarak eğitim çalışmaları yapmak, genel olarak eğitime her türlü desteği sağlamak,  gerektiğinde bir yönetmelik kapsamında öğrencilere burs vermek,
3.6. Tanıtım sektörü olarak özellikle açık hava reklam çalışmaları ile ilgili ve kullanılacak malzeme ürünlerinin ithali, imalatı, satışı ve bunların normları konuları üzerinde ilmi esaslara göre araştırma yaparak Dernek üyelerinin bunlardan faydalanmasını sağlamak,
3.7. Dernek üyelerinin ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli malzemelerin teminine ve meselelerin çözümüne yardımcı olmak üyeler arasında dayanışma ve özel indirim kartı ile mal alışverişlerinin ekonomik ve seri olmasına yardımcı olmak,
3.8. Dernek üyeleri ile olduğu gibi yurt içinde ve yurt dışında aynı ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla, mesleki gelişimlerini artırmak yeni pazarlar geliştirmek için kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre izin almak koşuluyla organizasyon, yurtiçi ve yurtdışında fuar, planlama, tanıtım (iç ve dış sergilerde) ve rasyonel çalışmanın artırılmasını sağlamak,
3.9. Dernek üyeleri ve açık hava reklamcılığı sektöründe çalışanlar için seminerler düzenlemek, dergi ve gazete çıkarmak, sergiler açmak, fuar ve yarışma düzenlemek, sinema ve televizyon programları hazırlamak,
3.10. Derneğin amacı ile ilgili araştırmaları yönetmek üzere laboratuar, arşiv, bilgisayar iletişim ağı kurmak, proje ve araştırmalar yapmak bunlarla ilgili yarışmalar düzenleyip sonuçlarını uygulamak
3.11. Dernek üyelerinin ihtiyaç duyduğu bilgiler ve teknik yardımlar için kurumlarla temasın sağlanmasında yardımcı olmak, genel olarak açık hava reklamcılığına veya üyelerinin mesleki çalışmalarına karşı; merkezi ya da yerel yönetimlerce yürürlüğe konacak uygulama ve mevzuat değişikliklerine karşı dava açmak ve gerektiğinde dernek veya üyeler adına her türlü davayı açmak,
3.12. Sektörel faaliyetlerin geliştirilmesi, görüş bildirmesi, düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili olarak resmi kuruluşlarla işbirliği ve fikir alışverişi yapmak, gerektiğinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
3.13. Dernek amaçları doğrultusunda taşınır, taşınmaz mallar edinmek ve bunları kiralamak,  işletmek, ipotek, rehin ve ayni hak tesis etmek,
3.14. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,
3.15. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
3.16. Üyelerinin yararlanmaları için lokal açmak, sosyal ve kültüre tesisler kurmak ve tefriş etmek,
3.17. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
3.18. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,
3.19. Amacın gerçekleştirilebilmesi için vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinlerin alınması koşulu ile derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
3.20. Dernek üyelerinin talepleri doğrultusunda, mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sandık kurmak,
3.21. Derneğin amacı ile ilgili ve kanunlarda yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platform oluşturmak,
3.22. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak
3.23. Dernek Tüzüğünün 2.maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için her türlü faaliyetleri yerine getirebilir.

II.BÖLÜM

Madde 4 : Üyelik Koşulları

Derneğe üye olabilmek için;

4.1. Fiil ehliyetine sahip olmak,
4.2. Derneğin amaç ve çalışma konularını benimseyen ve şahsi veya mesleki yasal sakıncaları bulunmayan iş bu tüzüğün 2.maddesinde sıralanan faaliyet alanlarında en az 1 yıl iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler Derneğe üye olabilirler.
4.3. Yabancıların derneğe üye olabilmesi için yukarıda aranan şartlardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olma şartı aranır. Fahri üyelik için bu şart aranmaz.

Madde 5 : Üyelik Türleri

Derneğin Asli Üye ve Fahri Üye olmak üzere iki tür üyesi vardır.

5.1. Asli Üye:

Derneğin amaç ve konusunu oluşturan iş bu ana tüzüğün 2.maddesinde belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren iş bu Ana tüzüğün dördüncü maddesinde belirtilen vasıflara haiz gerçek kişilerle aynı işle iştigal eden tüzel kişilerin yetkili kılacakları kişilerden oluşan üyeliktir.

5.2. Fahri Üye:
Derneğin amaçlarına hizmet ve yararlılıklarda bulunan kişilere Yönetim Kurulu’nun kararıyla verilen üyeliktir. Fahri Üyeler, seçme ve seçilme hakkına sahip olmayıp Genel Kurul’da oy kullanamazlar.

Madde 6 : Üyeliğe Girme

Derneğin Üyeliğine girmede aşağıdaki kurallar uygulanır:

6.1. Derneğin amaç ve çalışma konularını benimseyen kişisel ve temsil edilen işletme yönünden Ana Tüzük ve yasalardaki şartları taşıyan kişilerin Derneğin üyelerinden en az iki kişinin referansı ile giriş aidatı ve aylık aidat ödemeyi kabul ettiğini belirten formu imzalayarak Yönetim Kurulu Başkanlığına bir yazı ile bildirirler,
6.2. Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu Dernek Yönetim Kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Madde 7 : Dernek Aidatları

Dernek üyeliğine kabul edilenler 500.-TL (Beş Yüz Türk Lirası) giriş aidatı; 25.TL (Yirmi Beş Türk Lirası) aylık aidat olmak üzere yıllık 300.-TL (Üç Yüz Türk Lirası) aidat öderler. Aylık aidatlar def’aten alınabilir. Giriş ve aidat miktarları yapılacak Genel Kurul’da yeniden belirlenir. Yıllık aidatların tamamını ödemeyen Genel Kurul’a katılamaz.

Madde 8 : Üyeliğin Sona Ermesi

8.1. Dernek üyeliği aşağıdaki sebeplerden biri ile sona erebilir. Her üye dilediği anda bir dilekçe ile Yönetim Kurulu Başkanlığına ayrılma isteğini bildirerek üyelikten ayrılabilir, Dilekçenin yönetim kuruluna ulaştığı an çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
8.2. Dernek üyeliği aşağıdaki sebeplerden biri ile sona erdirebilir.
a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ödememek
d) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak
e) Üyenin ölümü
f) Disiplin kurulunun üyelikten çıkarma kararının yönetim kurulunca onaylanması ile
8.3. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
8.4. Dernekten çıkan ve çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 9 : Üyelik Hakları

9.1. Dernek üyeleri eşik haklara sahiptir. Çalışma şemasına giren her çeşit problemlerinde Dernek’ten eşit şartlar altında yardım ve tavsiye görürler.
9.2. Yıllık aidatını ödemiş ve geçmiş yıllara ait borcu olmayan her üyenin, Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır.
9.3. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

III.BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10 : Derneğin Organları

Derneğin organları şunlardır;

10.1. GENEL KURUL;
10.2. YÖNETİM KURULU;
10.3. DENETİM KURULU;
10.4. DİSİPLİN KURULU.

Madde 11 : Genel Kurul, Toplantı Zamanı ve Çağrı Usulü

Dernek Olağan Genel Kurulu, asli üyeliğe kabul edilmiş, yıllık aidatının tamamını ödemiş ve geçmiş yıllara ait borcu olmayan üyelerin katılımlarıyla üç yılda bir Kasım ayında İstanbul’da yapılır. Dernek organlarının seçimi üç yılda bir yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyelerin listesi Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme alınarak görüşülür. Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yahut üyelerin beşte birinin derneğin geleceğine ilişkin çok önemli bir gereklilik durumunda yazılı isteği üzerine en geç otuz gün içinde toplantıya çağrılır.

Genel Kurul’a katılacak üyeler, toplantı tarihinden en az on beş gün önce mahalli bir gazeteye verilecek ilan veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu ilanda toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ile ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde yapılacak ikinci toplantının yer, gün ve saati de belirtilir. Ancak, ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 12 : Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı ile Müzakere Usulü

Olağan Genel Kurul, kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ve ikinci toplantı hazır bulunan üyelerle yapılır. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 13 : Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır;

13.1. Derneğin amaç ve çalışma konuları ile Yönetim Kurulu’nun istekleri hakkında karar vermek
13.2. Şube açılmasına karar vermek, şube yönetimi ve il temsilcisi atamak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,
13.3. Dernek organlarını seçmek,
13.4. Derneğin çalışmalarına, bütçe ve hesaplarına göre yönetim ve denetim kurullarının raporlarını incelemek ve bu kurulların ibraları hakkında karar vermek,
13.5. Sorumlulukları görülen hallerde yönetim kurulu üyelerini, denetçileri veya disiplin kurulu üyelerini azletmek ve yerine yenilerini seçmek,
13.6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,
13.7. Derneğe gerekli taşınmaz mal satın almak veya mevcut taşınmazları satmak, bina ve tesis inşa ettirmek, kira sözleşmeleri düzenlemek ve üzerlerine ipotek, rehin veya ayni hak tesisi konularında Yönetim kurulu’na yetki vermek,
13.8. Yönetim Kurulunca hazırlanan Dernek bütçesinin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi ve bunun uygulanması hususunda Yönetim Kurulu’na görev ve yetki vermek,
13.9. Tüzük değişiklik önerileri ile onaylanması istenen yönetmelikler ve sair Yönetim Kurulu kararları hakkında karar vermek ve gerektiğinde Dernek Ana Tüzüğünü değiştirmek,
13.10. Burs verilmesine karar vermek ve burs yönetmeliği hazırlayıp, burs komitesi kurmak için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
13.11. Derneğin federasyonlara katılması ve katıldıklarından ayrılması, uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara katılması veya ayrılması hususunda karar almak,
13.12. Dernek sandığı, lokal, iktisadi teşebbüs, vakıf kurmak ve platform oluşturmak, hususlarında karar almak ve uygulama için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
13.13. Derneğin feshine karar vermek ve gerekirse tasfiye komisyonunu seçmek,
13.14. Dernek üyeleri tarafından ödenecek giriş ve aylık aidat miktarını tespit etmek,
13.15. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Madde 14  : Yönetim Kurulu’nun Teşkili, Toplantı Usulü ve Karar Nisabı

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca oluşturulan aday listesi içinden gizli oy, açık tasnif usulüyle en çok oy alarak seçilen 9 asil 9 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, Yönetim Kurulunca genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulu kararlarının Yönetim Kurulu karar defterine yazılıp toplantıya katılan üyelerce imzalanması gerekir. Karara muhalif üyeler muhalefet sebebini gösteren görüşlerini de yazarak altını imzalarlar.

Madde 15 : Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
15.1. Genel Kurul kararlarını uygulamak,
15.2. Derneği temsil etmek veya gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına temsil yetkisi vermek, il temsilcisi seçmek, temsilcilikler açmak,
15.3. Olağan veya Dernek Tüzüğünün 11.maddesi gereğince Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
15.4. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak, gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarmaya karar vermek, bütçeyi uygulamak,
15.5. Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında Genel Kurul’a sunmak,
15.6. Derneğe üye olma için yapılan başvuruları değerlendirmek üyeliğe kabul kararı vermek ve işlem yapmak, gerektiğinde Dernek amaçlarına hizmet ve yararlılıklarda bulunan kişileri fahri üye olarak seçmek, Dernek üyeliğinden çıkarma kararı vermek,
15.7. Genel kurul’un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini ve Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,
15.8. Dernek üyelerinin arasında görüş birliği oluşturmak, dayanışmayı güçlendirmek ve üye ilişkilerini artırmak için yapılacak genel toplantıları tertip etmek, gezi, eğlence ve benzeri toplantıları yapmak,
Dernek üyelerinin derneğe üye olduğunu gösterir rozet, plaket, kart ve flama yaptırmak,
15.9. Derneğin amacı doğrultusundaki faaliyetleri yürütmek için çalışma organ veya komitelerinin çalışma, yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelikler yapmak,
15.10. Büro işlerini yürütmek için derneğe personel almak,  büro hizmetleri için her türlü demirbaş eşya ve malzemeleri, araç ve gereçleri ile taşınır mal satın almak,
15.11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
15.12. Yürürlükteki yasalar ve bu yasalara bağlı mevzuatın tüzel kişilik olarak derneğe yüklediği görevler ile dernek tüzüğünün yapmakla yükümlü kıldığı görevleri yapmak.

Madde 16 : Derneğin Temsili

Derneği, yönetim kurulu başkanı tek başına temsil eder veya genel sekreter diğer bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte çift imza ile temsil eder.

Madde 17 : Denetim Kurulu

Denetim Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir.

Denetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi içinden bir başkan seçer.

Denetim Kurulu’nun üyeliklerinden birisinin boşalması halinde yedek üyelerden en çok oy alan, oyların eşitliği halinde daha yaşı olan üye Yönetim Kurulunca Denetim Kurulu asil üyeliğine çağrılır.

Madde 18 : Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu yılda en az iki defa olmak üzere Yönetim Kurulu’nun tüm işlemleri ile hesaplarını ve Dernek defterlerini yürürlükteki mevzuat, Dernekler Yasası ve Dernek Tüzüğü hükümlerine göre inceler. Bu incelemede belirlediği olumlu ve olumsuz işlemler hakkında bir rapor düzenleyerek yedi gün içinde Yönetim Kuruluna verir, diğer nüshasını Denetim Kurulu rapor dosyasında saklar ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu’nun, denetlemek için istediği her türlü kayıt, defter ve benzeri evrakı Yönetim Kurulu vermek zorundadır.

Denetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu ve gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma yetkisine haizdir. Denetim Kurulu bu yetkisini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmek suretiyle kullanır.

Mevzuatta denetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Madde 19 : Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulu Genel Kurulca açık oylamayla seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu asil üyeliklerinden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, yerine en çok oy alan yedeği çağırır. Eşit oy durumunda yaşlı olan öncelik hakkına sahiptir.

Disiplin Kurulu, dernek üyeleri arasında veya dernekle üyeler arasında çıkabilecek sorunları gidermek için; dernek üyeleri hakkında vatandaşların ve reklam verenlerin şikayetlerini değerlendirmek için veya dernek ana tüzüğü ve iç tüzüğüne veya meslek kurallarına aykırı hareket eden üyelerin savunmalarını almak ve disiplin cezaları vermek üzere ayda bir veya gerektiğinde toplanır. Disiplin Kurulu’nun kararları Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

Disiplin Kurulu aşağıdaki hallerde dernek üyeliğinden çıkarma kararı verir:

19.1. Bir takvim yılı içinde, birikmiş bir yıllık aidat borcunu yazılı tebligata rağmen  ödememek,
19.2. Dernek ana tüzük ve iç tüzük hükümlerine aykırı hareket etmek,
19.3. Dernek tarafından verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve
böylece Derneğin devamlılığını sürdürmesine ve amaçlarını gerçekleştirmesine ilgisiz kalmak,
19.4.  Dernekler Yasası ve diğer ilgili mevzuat ana tüzük hükümlerine göre dernek üyeliği şartlarını kaybetmek.

Madde 20 : Derneğin Gelirleri

Derneğin gelirleri şunlardır;

20.1. Dernek üyelerinin ödedikleri giriş aidatları,
20.2. Dernek üyelerinin ödedikleri aylık aidat,
20.3. Derneğin malvarlığından ve malvarlığının işletilmesinden elde edilen gelirler,
20.4. Dernek üyelerinin yapacakları bağış ve yardımlar,
20.5. Yasal şartlarla uyularak toplanacak her türlü bağış ve yardımlar,
20.6. Dernek sandığından elde edilecek gelirler,
20.7. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, fuar, gezi ve eğlence,   temsil, konser, yarışmalar ödül törenleri ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
20.8. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
20.9. Diğer gelirler.

Madde 21 : Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri,  “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Tüm bu belgelerin Dernekler Yönetmeliği ekinde bulunan örnek belgelere uygun düzenlenmesi gerekir.

Madde 22 : Borçlanma Usulü

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 23 : Derneğin İç Denetimi

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en az yılda iki defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 24 : Dernek Defterleri

Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar hakkında ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

Madde 25 : Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi ve Değiştirilme İlkeleri

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 26 : Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel Kurulca fesih kararı alındığı takdirde Yönetim Kurulu, karar tarihinden itibaren yedi gün içinde durumu mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde Açıkhava Reklamcıları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 27 : İç Tüzük

Dernek, Ana Tüzüğün paralelinde ve ona aykırı olmamak üzere Derneğin yönetimine mahsus ek ve ayrıntılı hükümler içeren bir İç Tüzük yapar. Yönetim Kurulunca hazırlanan İç Tüzük, Genel Kurulun onayına sunulur ve toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile onaylanır,  gereğinde yine aynı biçimde değiştirilebilir.

Madde 28 : Şubelerin Kuruluşu

Dernek, Genel kurul kararı ile gerekli görülen yerlerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışmak üzere şube açabilir.

Madde 29 : Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkü idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 30 :  Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ile bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 31 : Derneğin Kurucuları

Derneğin Kurucuları Şunlardır;

ADI VE SOYADI TABİİYETİ MESLEK İKAMETGAHI
ADI VE SOYADI TABİİYETİ MESLEK İKAMETGAHI
Murat Ürünsak T.C. Mimar A. Adnan Saygun Cad. Canan Sok. No: 6/7 Beşiktaş/İstanbul
Mustafa Aydemir T.C. Serbest Haydaroğlu Sok.No:36 Yenimahalle Sarıyer/İstanbul
Bayram Talay T.C. Reklamcı 1779/1 Sok. Apt.6 D.1 İzmir
Levent Olcayto T.C. İktisatçı İnönü Cad. İntaş Sit. B Blok No:8/37 Kadıköy/İstanbul
Atilla Yılmaz T.C. Serbest Neyzen Tevfik Sok. Cem Apt. No.5 D.15 Pendik/İstanbul
Yurdal Bakan T.C. S.Memur Araphasan 228 Sok. Alpözen Apt. No.15 D.17 İzmir
Aziz Eren T.C. Serbest Küplüpınar Mah. Cami Sok. Blno.35/3 P.K.16200 Bursa
Erdoğan Demir T.C. Reklamcı Eşref Bitlis Blv. Akay Sit.B Blok K.5 No.14/9 Melikgazi/Kayseri
Birgan İşeri T.C. Serbest Etiler Profesörler Sit. Nispetiye Cd.Blok A1 D.14 Etiler/İstanbul
Abdülkadir Sinan T.C. Serbest 9110 Sok. No.13 D.9 Yeşilyurt/İzmir
Selahattin Aygüler T.C. Serbest Çubukçu Cad. Yali Apt. No.66 D.4 Çamlıca/İstanbul
Emin Sırmaçekici T.C. Serbest 311 Sok. D.1 No.8 G.osmanpaşa/İstanbul
Mehmet Natık Süzen T.C. Reklamcı İsmail Paşa Sok.Ertürk Apt.6/4 B.evler/İstanbul
Mehmet Özbakır T.C. Reklamcılık Levazım Mah. Birkent Sitesi D.7 Beşiktaş-İstanbul
Ali Özer T.C. Pazarlama Şehit Hikmet Alp Cad. Çiğdem Apt. No.18 D.13 Maltepe/İstanbul
Fikret Arifoğlu T.C. Reklamcı Gülbahar Mah. Yakut2 sit Manolya Sok. Arifoğlu Apt. Kat.5 Rize
Yılmaz Peker T.C. Sanayici Asiller Sok. No.21 Bakırköy/İstanbul
Namık Kemal Özçelik T.C. Serbest Yenibatı M.Demiryokuşu Sit. 60/1 Batıkent/Ankara
Hüseyin Cemal Sönmez T.C. Serbest Buketkent Mah. Mutlu Tek Sitesi Sok. No.2/7 Yenimahalle/Ankara
Hayrettin Ege T.C. Ekonomist Yeni Levent Sitesi No.7-B D.3 Beşiktaş-İstanbul
Ali Eyidoğan T.C. Reklamcı Boztepe Sok. 11/10 Bahçelievler/İstanbul
İbrahim Demirseren T.C. Bilg. Müh. Kalamış Fener Cad. Rüyam Apt. No.67/3 Kadıköy/İstanbul
Selahattin Durak T.C. Serbest Yıldız Posta Cad. Sinan No.36 D.24 Gayrettepe/İstanbul
Burhan Kara T.C. Reklam Şehit Hakkı Han Sok.Zengin Apt. No.13-A D.3 Beşiktaş/İstanbul
İsmail Göynük T.C. Reklamcı 352. Sok. Ayışığı Apt. No. 18/17 Yenimahalle/Ankara
Mehmet Pehlivan T.C. Reklamcı Ziya Paşa Mah. 47 Sok. Görkem Sitesi C Blok.7 No.14 Seyhan/Adana
Bahattin Öztuncay T.C. Reklam Cevdet Paşa Cad. Eczane Çıkmazı Sok. Baysal Apt. No.332/3 Bebek/İstanbul
Tahir Doğu Aydınak T.C. Serbest Ataköy 4.Kısım T.O.102D.1 Bakırköy/İstanbul
Ömer Faruk Sezgin T.C. Yönetici Tepegöz Sok.İlter Apt. 59/8 Göztepe/İstanbul

ARED İÇ TÜZÜĞÜ

1- AMAÇ

Bu İç Tüzüğün amacı Dernek organlarının, Dernek çalışanlarının, komite ve il temsilcilerinin çalışma kurallarını Dernek Ana Tüzüğüne uygun olarak belirlemektir.

2- DERNEK ORGANLARI

a)Genel Kurul – Ared üyelerinden oluşur.
b)Yönetim Kurulu – Genel Kurul tarafından seçilir. Başkan dahil dokuz asil, dokuz yedek üyeden oluşur. Başkan, Başkan yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman unvanlı üyeler ilk oturumda Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
c)Disiplin Kurulu – Genel Kurul tarafından seçilir. Üç asil üç yedek üyeden oluşur.
d)Denetleme Kurulu – Genel Kurul tarafından seçilir. Üç asil üç yedek üyeden oluşur.

3- GENEL KURUL

Dernek ana tüzüğüne uygun olarak belirlenen periyodlarda seçimli olarak toplanır. Aidatını ödemiş üyelerin oy kullanma hakkı vardır. İşleyişi ana tüzükte ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Dernekler Kanunu, Yönetmeliği ve Medeni Kanun hükümlerine göre karar alınması gerekli konularda önceden oluşan ve üyelere dağıtılmış gündemi görüşür ve karara bağlar. Gündemin son maddesine göre görüş ve temenniler bölümünde üyelerin önerileri ile kurul yetkisinde bulunan gündem dışı konular da oylanarak gündeme eklenebilir ve karara bağlanır.

4- YÖNETİM KURULU

Başkan dahil 9 üyesi ile her ayın ikinci haftası toplanır. Toplantı yeri bir önceki Yönetim Kurulu’nun son gündem maddesi ile belirlenir. Başkan, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu toplantısı sabit ve özel gündem maddelerinden oluşur.

Sabit Gündem :

a) Aylık faaliyet raporlarını açıklaması,
b) Komite başkanlarının faaliyet raporları,
c) İl Temsilcileri raporları,
d) İllerden gelen il ve/veya üyelere özgü özel bilgiler/istekler vb.
e) Aylık genel raporun değerlendirilmesi
f) İçinde bulunulan aya ilişkin faaliyet ve eylemlerin gözden geçirilmesi,
g) Bu aydan başlayarak dönem sonuna kadar faaliyet planına ilişkin yeni durum ve saptamaların, gerekli revizyonlarının yapılması.

Özel Gündem Maddeleri :

Özel gündem maddeleri üyelerden gelen düşünceler – beklentiler geniş başlığındadır. Bu kapsamda üyelerin, il temsilcilerine aktardıkları önemli ve acil konular, Yönetim Kurulu üyelerinin ve komite başkanlarının önerdiği hususlar, komitelerin özel sunumları vb. bu kapsamdadır.
Özel gündem maddeleri Yönetim Kurulu toplanmadan asgari 2 işgünü önce Başkan’ın ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile gündeme ilave edilir veya çıkarılabilir.

5- BAŞKAN

Başkan ARED’i temsil eder. Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman, Çalışma Komiteleri, İl Temsilcilerine ve Dernek çalışanlarına doğrudan nezaret eder. İki yıl süre ile görev yapar.

Başkanın belli başlı sorumlulukları şunlardır:
a) ARED’in misyonu, vizyonu ve değerleri rehberliğinde hazırlanan faaliyet planı ve bütçesinin gerçekleşmesinden sorumlu olmak ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamaya koymak,
b) ARED’in amaçlarını gerçekleştirmek ve Derneğin gelişimi için çalışmak,
c) Yönetim Kurulu’na Başkanlık etmek, bu kurulun gündemlerini tayin etmek, üyelerini toplantıya çağırmak, çalışmalarını yürütmek,
d) Yönetim Kurulu ile Çalışma Komiteleri ve İl Temsilcileri arasında birlik ve uyum sağlamak ve çalışmalarda bu uyumun sürmesini temin etmek,
e) Çalışma dönemi sonunda yönetim kurulunun idari ve mali konuları ile ilgili belgelerini ve işlemleri yeni çalışma dönemi görevlilerine teslim etmek,
f) Gerekli olabilecek diğer belge ve raporları hazırlamak,
g) Komitelerde görev almak,
h) Dernekle ilgili her konuda görüş ve öneri hazırlamak, Yönetim Kurulunun bilgisine sunmak,
i) Üyeler ile her an iletişim içinde olmak,
j) Sektörün gelişimine katkıda bulunacak girişimleri desteklemek,
k) Açıkhava Reklamcıları Derneği İktisadi İşletmesine Başkanlık etmek,
l) Dernek Başkanlığı’nın getirdiği sorumluluk bilinciyle görev yapmak ve ana tüzüğün tanımladığı kurallar içerisinde gerekli diğer iş ve işlemleri yapmak,

6- BAŞKAN YARDIMCISI, GENEL SEKRETER, SAYMAN

Yönetim Kurulu seçimlerinin kesinleşmesini takip eden ilk toplantıda Yönetim Kurulu içerisinden (1) Başkan Yardımcısı ve (1) Genel Sekreter ve (1) Sayman üye seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı’nın bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu’na Başkanlık eder.

Başkan Yardımcısı, gerekli olduğu her durumda Yönetim Kurulu Başkanı’na ait bütün görevleri yapar ve yetkilerini kullanır. Açıkhava Reklamcıları Derneği İktisadi İşletmesi’nde görev alır. İl Temsilcileri Başkan Yardımcısı’na bağlı çalışır.

Genel Sekreter, Çalışma Komitelerinin başıdır. Yönetim Kurulu ve/veya Başkan’ın vereceği idari görevleri yapar. Yönetim Kurulu’nun öngördüğü şekilde üyeler arasındaki iletişim ve koordinasyonu organize eder. Dokümanların, yazışma vb. üyelere ulaşması konusunda ilgili komitelere nezaret eder. Derneğin üye olduğu üst birliklerin yurt dışında düzenledikleri toplantılarda Derneği temsil eder. Bu görev gerektiğinde Başkan ya da diğer üyeler tarafından üstlenilir.

Sayman, Yönetim Kurulu adına, Derneğin gelir-gider ve muhasebe hesaplarının ve bunlarla ilgili defter ve belgelerin yasa ve tüzüğe uygun olarak yürütülmesini kontrol ve koordine eder. Dernek gelirlerine ait makbuz ve belgeler ile tediye mahsup ve tahsilat makbuzları ile aylık mizanları ve raporları imzalar, ayrıca muhasebe fişlerini kontrol ederek imzalar.  Tespit ettiği usulsüzlük ve noksanlıklar ile alınması gereken tedbirleri Yönetim Kurulu’na rapor eder. Dernekler Kanununa göre tutulması zorunlu defterleri tutar. Genel Kurulda bütçenin sunumunu yapar ve ibraya sunar. Noter tarafından tasdiklenecek evrak ve defterler dışında kalan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak defter ve muhasebe evrakları da usulüne uygun olarak Sayman tarafından onaylanır. Açıkhava Reklamcıları Derneği İktisadi İşletmesi’nde görev alır. Bu işletmenin hesaplarından da sorumludur.

Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman Dernek Ana Tüzüğüne uygun olarak her türlü konuda üstlerine düşen diğer görevleri ARED ilke ve amaçları doğrultusunda yaparlar.

7- DERNEK ÇALIŞANLARI

a) Genel Koordinatör :
Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Dernek Başkanının belirlediği diğer toplantılarda bulunur. Açıkhava’nın Ölçümlenmesi için oluşturulan komitede Derneği temsil eder.  Koordinatörün ilettiği üyelerden gelen sorunlara ARED ilkeleri ışığında çözümler üretir. Sektörü ilgilendiren kamu ihalelerini takip eder. Mahkemelerden gelen bilirkişilik taleplerine yazılan cevapları denetler, Dernek bültenine yazı hazırlar. Kamu kuruluşları ile ilgili tüm ilişkilerde Derneği temsilen bulunur. Bilgi Edinme Başvuruları ve Bilgi Edinme Üst Kurulu’na yapılacak başvuruları hazırlar. Komitelerde görev alır. Yönetim Kurulu Başkanı’nın verdiği diğer görevleri yapar.

b) Koordinatör :
Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Ared Merkez Ofiste çalışır. Üyeler ile irtibatı sağlar. Derneğin tanıtımı için çalışır. Tüm basılı materyallerin hazırlanmasından sorumludur. Tüm Dernek komitelerine üyedir. Raporlamaları yapar. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve Yönetim Kurulu toplantısının sekretaryasını yapar. Üyeler arası iletişimi sağlar. Üyelik dosyalarını hazırlar. Yönetim Kurulu kararlarını yazar gündemi oluşturur onaya sunar. İstanbul veya diğer illerdeki toplantıların gerçekleşmesi için gerekli iş ve işlemleri yapar.  Aylık e bülteni hazırlar ve basın kuruluşları ile paylaşır. ARED bültenin çıkarılması için gerekli organizasyonu yapar. Ared genel mailinin takibini yapar. Web sitesini güncellemesinden sorumludur. Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın verdiği diğer görevleri yapar.

c) Sekreter :
Yönetim Kurulu Başkanı tarafından seçilir. Ared Merkez Ofiste çalışır. Ofisin açık kalması ve ofis içi çalışma ortamının devamı için gerekli işleri yapar. Yönetim Kurulu toplantılarında bulunur. Üyelik dosyalarını hazırlar, talep edenlere üyelik bilgilerini gönderir.  Ofis ekipmanlarından sorumludur. Kargo, mektup gibi gönderilerin takibini yapar. Günlük evrakları basılı hale getirir ve dosyalar. Kütüphaneden sorumludur. Telefonlara cevap verir not alır. Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın verdiği diğer görevleri yapar.

d) Özel Proje Yöneticileri : Ared ilkelerini gerçekleştirmek üzere yapılan özel projelerin sorumlusu olarak ihtiyaç halinde Yönetim Kurulu kararı ile geçici olarak istihdam edilir.

8- ÇALIŞMA KOMİTELERİ BAŞKANI

a) Başkan tarafından önerilir, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak göreve başlar.
b) Çalışmalarını doğrudan Başkan’a ve Genel Sekreter’e rapor eder.
c) Görev süresi bir yıldır.
d) Başkanı olduğu komitenin ARED ilke ve değerleri kapsamında oluşturulan faaliyet planı ile bütçesi kapsamındaki hedefleri doğrultusunda eylem planları hazırlar. Hazırladığı detaylı eylem planlarını Yönetim Kurulu görüş ve onaylarına sunar ve bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürür.
e) Eylem planlarını İl Temsilcileri vasıtası ile uygulamaya koyar. Gerçekleştirdiği ve/veya devam eden faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu’na her ay rapor verir.
f)Yönetim kurulu tarafından kendisine tevdi eden diğer konularda inceleme yapar, rapor hazırlar.

9- İL TEMSİLCİSİ

a) ARED Başkanı, her ilde, o il de faaliyet gösteren üyeler arasından belirleyeceği adayı gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Onaylanan İl Temsilcisi görevine atanır.
b) Görev süresi bir yıldır.
c) İl Temsilcileri, görevli oldukları ildeki Açıkhava reklamcılığının takibinden, üyeler arasındaki iletişim ve koordinasyondan Yönetim Kurulunun ve/veya komitelerin aldıkları karar/hedeflerin uygulanmasından Başkan Yardımcısı aracılığı ile Yönetim Kurulu’na sorumludur.
d) İl Temsilcileri, görev alanlarında yer alan merkezlerde ayda en az bir kez il üyeleri ile toplanır ve bir önceki ay üyelere duyurulan karar ve önerilerin uygulamalarını takip eder. Söz konusu toplantılarda o ilde faaliyet gösteren üyelerin Derneğin faaliyet alanları kapsamındaki görüş ve önerilerini yazılı olarak Başkan Yardımcısı’na iletir.
e) İl Temsilcileri, faaliyetlerini seçildikleri yazı ile birlikte kendilerine gönderilen çalışma yönergesine uygun olarak yapar.
f) İl Temsilcileri, bulundukları ilde Dernek ile ilişkilendirilecek her türlü sözlü ve yazılı açıklamanın Dernek ilkelerine uygunluğu konusunda Başkan’dan onay almak zorundadır.

10- KOMİTELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Her yıl Yönetim Kurulu o yıl kurulmasını öngördüğü komiteleri günün ihtiyaçlarına, üyelerinden gelen talebe göre belirler. Yeni Komitelerin çalışma kurallarını İç Tüzüğe ekler.

10.1. ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ

ARED’in açıkhava reklam sektöründe faaliyet gösteren firmaları bir çatı altında toplayan en büyük kuruluş olma amacını gerçekleştirebilmesi, nitelikli üye sayısını arttırması ile mümkündür.

Bu doğrultuda çalışmak üzere Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir Başkan ve en çok beş üyeden oluşan komite 1 yıl süre ile görev yapar.

Görevleri :
a) ARED Üyelerinin önerisi ile oluşan ve adayların tahkikatından, takibinden ve üyelik dosyasının hazırlanarak Yönetim Kurulu onayına iletilmesini sağlamak,
b) Aday üye başvuru formları, öneren üye tarafından İl Temsilcilerine iletmek,
c) İl Temsilcilerinin gerekli ön tahkikatı yapmasını talep etmek,
d) ARED üyelik kriterleri ve Yönetim Kurulunca onaylanan üyelik geliştirme ve planları doğrultusunda başvuruları ve tahkikat raporlarını incelemek,
e) Gerekli gördüğünde tahkikatın genişletilmesini İl Temsilcisinden talep etmek ya da bizzat yaparak raporu Yönetim Kuruluna iletmek,
f) Yeni üyenin ilk il toplantısına katılımının sağlanması için İl Temsilcisini bilgilendirmek,
g) Yeni üyeye Ared rozeti takılması davetini organize etmek,
h) Yeni üyenin iş yerine ziyaret planını yaparak Yönetim Kuruluna iletmek, Başkan veya uygun olan Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte iş yeri ziyaretinde bulunmak,
i) Üyelerin alt meslek gruplarına göre iller bazında gelişmesini takip etmek, bu doğrultuda yeni üye alımında öncelikleri saptamak ve Yönetim Kuruluna rapor etmek,
j) Bu konuda Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapmak ve çalışmalarını her ay raporlamak.

10.2. BASIN YAYIN VE TANITIM KOMİTESİ

ARED’in tüzük ve yönergeleri doğrultusunda kamuoyuna ve basına doğru ve tutarlı olarak tanıtılması, yine söz konusu iletişimin disiplin içinde ve Yönetim Kurulu nezaretinde yürütülmesi esastır.

Bunun yanı sıra, açıkhava reklamcılığına ilişkin mesleki bilgilerin, ürün standartlarının ve Dernek bilgilerinin de aynı paralelde, disiplin ve tutarlılık içinde bir sorumlu merkezce yürütülmesi gereklidir.

Bu doğrultuda çalışmak üzere Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir Başkan ve en çok beş üyeden oluşan komite 1 yıl süre ile görev yapar.
Görevleri :
a) Yurtiçi basın, radyo, televizyonlar gibi medya ile kurulacak iletişim ile söz konusu mecralarda yer alacak duyuru, tanıtım, bildiri ve ilgili yazışmaları gerçekleştirmek,
b) İl Temsilcileri ve/veya Komite Başkanlarının bu tür bir faaliyete gerek duyduklarında ulusal veya yerel basın kuruluşlarıyla iletişime geçmek,
c) Açıkhava reklamcılığına ilişkin olarak tüketici bilinçlendirme çalışmalarını basınla paylaşmak,
d) Çalışmalarını ARED tüzük, iç tüzük ve faaliyet planı doğrultusunda yapmak üzere iş planı ve bütçe yaparak Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
e) Tüketicilerin açıkhava reklamcılığına ilişkin soru ve problemlerini gidermek,
f) Tüketiciyi bilinçlendirmek, basınla ve medya ile ilişkilerini organize etmek amacı ile diğer ilgili komitelerin de yardımını alarak toplantılar, seminerler, paneller organize etmek,
g) Bilinçlendirme amaçlı yayınların oluşturulması ve dağıtımı için plan yapmak ve Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe koymak,
h) Bu konuda Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapmak ve çalışmalarını her ay rapor etmek.

10.3. ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİTESİ

ARED’in diğer ülkelerdeki açıkhava reklamcıları ve onların mensubu olduğu teşkilat ve birliklerle iletişimi düzenli ve tutarlı olarak Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter nezaretinde çalışan Uluslararası İlişkiler Komitesi aracılığı ile sürdürülür.

Bu doğrultuda çalışmak üzere Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir Başkan ve en çok beş üyeden oluşan komite 1 yıl süre ile görev yapar.

Görevleri :
a) Tüm dünya ülkelerindeki açıkhava reklamcılığı ile ilgili meslek kuruluşları, dernek ve kuruluşların çalışmalarını, tüzüklerini takip etmek, ARED Üyelerini ve Yönetimini bu konularda düzenli olarak bilgilendirmek,
b) Yurtdışında ARED Üyelerinin çalıştıkları alanlardaki ürün ve hizmetlere ihtiyaç duyabilecek potansiyel müşterileri ve onların bağlı bulundukları kuruluşları araştırmak, elde edilen bilgileri ARED Üyeleri ve Yönetimine iletmek,
c) ARED Üyelerinin faaliyet konularına ilişkin yurt dışından muhtemel tedarikçileri ve onların bağlı olduğu mesleki kuruluşları araştırmak, elde edilen bilgileri ARED Yönetimi ve üyelere duyurmak,
d) ARED’in yaptığı faaliyetlere uluslararası katılımı sağlamak amacı ile yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve katılımlarını sağlamak,
e) ARED tüzük ve yönergelerine göre oluşturulan komitelerin faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve dokümanları yurt dışındaki söz konusu kuruluşlardan temin etmek,
f) ARED Üyelerinin ürün ve hizmetlerini geliştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları ve ARED Yönetim Kurulunca araştırılması uygun görülmüş bilgi ve dokümanları uluslararası kaynaklardan sağlamak,
g) Yönetim Kurulu’nun bu konuda istediği diğer görevleri yerine getirmek ve her ay çalışmalarını raporlamak.

10.4. MESLEKİ STANDARTLARI GELİŞTİRME KOMİTESİ

Açıkhava reklamcılığına ilişkin ürün, malzeme, hizmet, montaj gibi alanlarda mesleki standartların tespit edilmesi ve söz konusu standartların, değişen ihtiyaç ve beklentilerle gelişen teknolojinin uyumlandırılması yolu ile geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

Bu doğrultuda çalışmak üzere Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir Başkan ve en çok beş üyeden oluşan komite 1 yıl süre ile görev yapar.

Görevleri :
a) Açıkhava reklamcılığı kapsamında yer alacak ürünlerin belirlemek, bu ürünlerin ayırt edici özellik ve ortak dil içeren tanımlarının yapılmak,
b) Ürünlere ilişkin ürün ağaçlarının oluşturulması, ürün ağaçları kapsamında yer alan hammadde ve malzemelerin tanımlarının yapılması, teknik özelliklerinin tespit edilmesi, bu malzemelere ikame olan malzeme ve özelliklerinin belirlenmesi için çalışmalar yapmak,
c) Açıkhava reklamcılığında kaydedilen gelişmeler ve müşteri talepleri doğrultusunda oluşturulan yeni ürünlere ilişkin standartları tespit etmek,
d) Yukarıda adı geçen faaliyetlerin yerine getirilmesi için meslek odaları ve üniversitelerle ilişkiler kurarak standartlar konusunda ortak çalışmalar yapmak,
e) Mesleki Yeterlilik Kurulu’nun çalışmalarını takip etmek, gerektiğinde bu konuda başvuru yapılması için doküman hazırlamak,
f) Yönetim Kurulu’nun bu konuda istediği diğer görevleri yerine getirmek ve her ay çalışmalarını raporlamak.

10.5. SEKTÖREL EĞİTİM KOMİTESİ

Sektörde faaliyet gösteren firma sahipleri ve çalışanlarını gelişen ve değişen teknoloji ile tanıştırmak, hukuki sorumlulukları hakkında bilgilendirmek amacıyla çalışmak üzere oluşturulmuştur.

Bu doğrultuda çalışmak üzere Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir Başkan ve en çok beş üyeden oluşan komite 1 yıl süre ile görev yapar.

Görevleri :
a) ARED tüzük, yönerge ve ilkeleri doğrultusunda ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet planı paralelinde yıllık çalışma programını ve bütçesini oluşturup Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,
b) Sektörde hizmet veren üye kuruluşlardan bilgi toplamak yolu ile; kullanılan malzemeler, uygulama yöntemleri, montaj teknikleri, konstrüksiyonlara ilişkin konularda eğitim ihtiyacını tespit etmek,
c) Yönetim Kurulunun onaylayacağı eğitim ihtiyacına dönük olarak eğitim kaynaklarını (yerli – yabancı) bulmak, eğitim, doküman ve programlarını oluşturmak, eğitime ilişkin gider-gelir bütçelerini oluşturup gerçekleşmesini sağlamak, eğitim etkinliği ve faydalarına ilişkin anketler yapmak, gelişmelerin doğrudan üyelere ve mesleklerine katkılarını ölçmek ve Yönetim Kuruluna raporlamak,
d) Sektörün müşterilerine ve tüketicilerine dönük seminerler, paneller ve toplantılar organize etmek,
e) Faaliyetlerin bütçesine katkı sağlamak üzere projeler üretmek, sponsorlar bularak Yönetim Kuruluna sunmak,
f) Komite yönetim Kurulu’nun bu konuda verdiği diğer görevi yerine getirmek ve faaliyetlerini her ay Yönetim Kuruluna rapor etmek.

10.6. OKULLARIMIZDA EĞİTİM KOMİTESİ

Sektörün gelişimine eğitimli işgücü sağlayarak katkıda bulunmak üzere oluşturulan bu komite, lise ve yüksek öğrenim standartlarında sektöre öğrenci yetiştirilmesini sağlayacak projeler geliştirir, Yönetim Kurulu’nun onayını almak koşulu ile çeşitli illerde ve okullarda bölüm açılmasını sağlayacak çalışmaları yürütmekle görevlidir.

Bu doğrultuda çalışmak üzere Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir Başkan ve en çok beş üyeden oluşan komite 1 yıl süre ile görev yapar.

Görevleri :
a) ARED’in katkılarıyla açılan okullardaki eğitim programını öğretmenlerle birlikte oluşturmak,
b) Birlikte çalışılan okulların eğitmen ve diğer yöneticileri ile doğrudan ilişki kurup sorunları tespit etmek, Yönetim Kuruluna bildirmek,
c) Okullarda eğitim verecek sektör uzmanlarını belirlemek bu kişilerin programlarını yapmak,
d) Okullarında sektör ile ilgili bölüm açmak isteyen yöneticilerle görüşmek, illerinde bu tür bölümler açılmasını isteyen üye ve sektör firmaları ile görüşmek, bilgileri toplamak Yönetim Kuruluna raporlamak,
e) Eğitim yılı sonlarında okullarda yapılacak törenleri organize etmek,
f) Staj yapacak öğrencilerin listesini hazırlamak stajyer alacak firmalar ile görüşmeler yapmak, firmaları bu konuda bilgilendirmek,
g) Ared Burs Yönergesine uygun kriterleri sağlayan öğrencileri tespit etmek, Yönetim Kuruluna raporlamak,
h) Yönetim Kurulu’nun bu konuda verdiği her türlü görevi yapmak ve her ay çalışmalarını raporlamak.

10.7. ÇEVRE KOMİTESİ

Dünyada ve ülkemizde her sektörün çevre üzerinde oluşturduğu olumsuz faktörlerin giderilmesine veya minumuma indirilmesine ilişkin politikalar geliştirilmektedir. Bu doğrultuda üretilen politikaları yürüten Çevre Bakanlığı, yaptığı çalışmalar ile özellikle atıkların yeraltı suları ile ilişkilendirilmemesi ve geri dönüşümünün sağlanması için firmalara ciddi yaptırımlar öngören yasa ve yönetmelikleri yürürlüğe koymaktadır. Bu komitenin amacı sektör firmalarını Çevre Bakanlığı kriterleri ve alınacak önlemler hakkında bilgilendirmek için çalışmaktır.

Bu doğrultuda çalışmak üzere Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir Başkan ve en çok beş üyeden oluşan komite 1 yıl süre ile görev yapar.

Görevleri :
a) İlgili Kanun ve yönetmelikleri takip etmek, değişikliler hakkında rapor hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayını alarak üyelere bildirmek,
b) İl toplantılarında bu çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirmek için notlar hazırlamak ve dağıtmak,
c) Üyelerin sorularını en kısa zamanda cevaplandırarak, geri dönüşüm ve diğer oluşumlar hakkında yapılması gerekenleri bildirmek,
d) Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun önlem almamış firmaları uyarmak,
e) Atıkların geri dönüşümlü olması için teknik çalışmalar yapmak, yurt dışı örneklerini incelemek,
f) Sektörde çevreci yaklaşımlar konulu seminerler düzenlemek için plan ve bütçe oluşturmak, sponsor bulmak, seminer konularını ve konuşmacılarını tespit edip, Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
g) Gerektiğinde Belediyeler ve diğer kamu idareleri ile iletişime geçmek ve birlikte çözüm önerileri bulmak,
h) Bu konuda Yönetim Kurulu’nun verdiği diğer görevleri yapmak, her ay faaliyetlerini raporlamak.

10.8. GENÇ ARED KOMİTESİ

Sektörün hızla gelişimi ve firmaların tek kişilik yönetimler yerine kurumsal yapıya dönmeleri nedeniyle, firma sahiplerinin eğitimlerini tamamlayan yakınlarının özellikle çocuklarının bu işe yönelmelerine neden olmuştur. Gelenekçi yapısından hızla çıkmak zorunda kalan firma sahipleri ile bu genç nesil arasında oluşacak uygulama farklılıklarının ve bu olumsuzlukların tespiti ile ortak çözüm bulma arayışı bu komitenin kurulmasına neden olmuştur.

Genç ARED oluşumu, davet edildiği yönetim kurulu toplantılarına, aralarından seçtikleri bir üye vasıtasıyla gözlemci olarak katılır.

Bu doğrultuda çalışmak üzere Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir Başkan ve en çok beş üyeden oluşan komite 1 yıl süre ile görev yapar.

Görevleri :
a) Firmalarda, firmayı ileride yönetmek üzere görev yapan firma sahibinin yakınlarını tespit etmek,
b) Bu kişilerle doğrudan iletişime geçerek, Genç ARED oluşumunu kurmalarına nezaret etmek,
c) Kurulan Genç ARED oluşumunun Yönetim Kurulunun belirlenmesi için toplantılar düzenlemek,
d) Genç ARED oluşumunun ARED tüzük, iç tüzük ve yönergeleri doğrultusunda çalışması için bilgilendirmeler yapmak,
e) Genç ARED’in çalışmalarını teşvik etmek, yönlendirmek ve bir arada kalmaları için irtibat halinde olmak,
f) Seminer ve toplantıları için bütçe oluşturarak Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,
g) Üyelerin Genç ARED oluşumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak,
h) Genç ARED’in Yönetim Kurulu ile irtibatını sağlamak,
i) Yönetim Kurulu’nun bu konuda vereceği diğer görevleri yapmak ve her ay çalışmalarını raporlamak.

10.9. FUAR KOMİTESİ

Açıkhava reklam Sektörünün gelişimi, arzu edilen büyüklüklere ulaşması ve firmaların yurt dışı işletmeler ile rekabet edecek güce kavuşmaları, bu sektörün temsil edildiği uluslararası fuarlara katılmakla sağlanabileceği bilincinde olan ARED, fuarlara özel önem göstermektedir. Dernek bu amaçla sektörün en çok katıldığı fuarları tespit etmek ve bu fuarları destekleyerek hatta düzenleyicileri arasına katılarak üyelerinin gelişimine katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

Bu doğrultuda çalışmak üzere Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir Başkan ve en çok beş üyeden oluşan komite 1 yıl süre ile görev yapar.

Görevleri :
a) Sektörle ilgili veya ilişkilendirilebilecek yurt dışı fuarları takip etmek, düzenleme tarihlerini üyelere duyurmak,
b) Gerektiğinde ülke dışındaki fuarlara toplu katılımlar için turlar düzenlemek,
c) Ülke dışındaki fuarlara üyelerimizin katılımını sağlamak için üyelere özel indirimler ve özel misafir ve katılımcı kartları sağlamak,
d) ARED’in protokol dahilinde desteklediği fuarın, düzenleneceği tarihten en az 6 ay öncesinde fuar şirketi yöneticileri ile komite oluşturarak toplantılar yapmak, organizasyonun ARED görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi için çalışmalara katılmak, görüş oluşturmak,
e) Destek olunan fuarın tanıtımı için yapılabilecekleri tespit etmek, gerektiğinde üyelerinden sponsor bulmak,
f) ARED destekli fuarlarda ARED üyelerine özel indirimler uygulanması için çalışmak, ARED üyeleri için vaad edilen indirim ve ayrıcalıkların fuar şirketince anlaşmaya uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini denetlemek,
g) İlk defa fuar katılımcısı olacak üyelere bilgi desteğinde bulunmak,
h) Ülkemizde açıkhava reklam sektörü için fuar düzenleyen “Fuar Şirketleri”ni ve faaliyetlerini yakından izleyerek ARED’in desteklemesi gereken fuarların tespitini yapmak ve bu doğrultuda rapor hazırlamak,
i) Desteklenecek fuarlar için yapılacak protokollerin şartlarını oluşturarak Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,
j) Bu konuda Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak ve her ay faaliyetlerini raporlamak.

10.10. ÖLÇÜMLEME VE İSTATİSTİK KOMİTESİ

Açıkhava reklam sektörü konusunda yeterli istatistiki veri toplanamadan sektör çok hızla gelişmiş, bu sektöre ilgi duyan özellikle yurt dışı firmaların ve kuruluşların bilgi talepleri yeterli bir şekilde karşılanamaz olmuştur. Mevcut bilgilerin yetersizliği karşısında ARED sektörün bilgi bankası olmayı hedeflemiştir.

Bu doğrultuda çalışmak üzere Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir Başkan ve en çok beş üyeden oluşan komite 1 yıl süre ile görev yapar.

Görevleri :
a) Sektörde faaliyet gösteren firmaların yaklaşık sayısını tespit edebilmek üzere özellikle İl Temsilcileri ile ortak çalışma yapmak,
b) Sektörde bulunan firmaların büyüklüklerini tespit etmek üzere faaliyet alanlarına uygun anket formları düzenlemek,
c) Özellikle üye firmaları, anket formlarını doldurmak konusunda teşvik etmek, bilgilendirme toplantıları yapmak,
d) Sektörde çalışanların niteliklerini tespit etmek üzere anket formları oluşturmak, yeterli katılım oluncaya kadar bilgilendirme çalışmaları ve toplantılar yapmak,
e) Yurt dışında bu konuda yapılan çalışmalara ulaşmak ve gerektiğinde Dernek tarafından kullanılabilecek şekilde uyarlamak,
f) Dernek koordinatörüne ulaşan anket sonuçlarının uluslararası standartlara uygun olarak raporlanmasını sağlamak,
g) Anket sonuçlarının Dernek web sitesinde ve diğer yayın organlarında yayımlanmasını teminen basın yayın çalışma komitesine bilgi vermek,
h) Açıkhava reklam sektörü verileri ile ilgili başvurulabilecek en yetkin kuruluşun ARED olmasını sağlamak için çalışmalar yapmak,
i) Bu konuda Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak ve her ay faaliyetlerini raporlamak.

11.EKLER

a) İl Temsilcileri Yönergesi

ARED İL TEMSİLCİLERİ YÖNERGESİ

ARED Başkanı,  o ilde faaliyet gösteren üyeler arasından diğer üyelerin de görüş ve önerilerini alarak belirleyeceği adayı, gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Onaylanan İl Temsilcisi görevine atanır. Görev süresi 1 yıldır. Başkan Yardımcısı’nın koordinasyonunda çalışır.

Görevleri :
a) ARED’in amaçlarını geliştirmek üzere bütçe ve faaliyet planı doğrultusunda çalışmak,
b) İldeki üyelerin birbirleri ve ARED ile olan iletişim ve koordinasyonunu sağlamak,
c) Her ay ildeki üyelerin katıldığı bir toplantı organize ederek üyeleri Başkan ve Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ve uygulamalardan haberdar etmek,
d) İl Toplantılarında alınan kararları Derneğe yazılı olarak iletip onaylanmasını müteakip gerçekleşebilmesi için çalışmalar yapmak,
e) İldeki açıkhava reklam faaliyetlerini, ihaleleri, mülki ve mahalli idarelerin aldığı kararları takip ederek en kısa sürede Derneğe bildirmek,
f) Komitelerin ilde yapacakları çalışmalarda görev almak, bilgi ve belge desteğinde bulunmak,
g)İldeki üyelerin Dernek tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun davranması için girişimlerde bulunmak,
h) Önceden Dernek Başkanına bilgi vermek koşulu ile ildeki resmi ve özel kuruluşlarda ARED’i temsil etmek, yerel basına bilgi vermek,
i) Üye Geliştirme Komitesinin ilde yapacağı çalışmalarda görev almak,
j) İlde yapılacak aktiviteler için Yönetim Kurulu’ndan onay ve bütçe talep etmek,
k) Yönetim Kurulu tarafından çağrıldığı toplantılara katılmak, alınan kararları ildeki diğer üyelere yazılı olarak duyurmak.