Komiteler

1- BASIN, YAYIN ve TANITIM KOMİTESİ

Başkan                : Levent OLCAYTO

Üyeler                 : Alper TENŞİ, Birol FEDAİ, Büşra TÜRKMEN, Halil ELİGÜR, İbrahim DEMİRSEREN, Şenay İPEK

Amaçları:

ARED’in tüzük ve yönergeleri doğrultusunda kamuoyuna ve basına doğru ve tutarlı olarak tanıtılması, yine söz konusu iletişimin disiplin içinde ve Yönetim Kurulu nezaretinde yürütülmesini amaçlar.

Bunun yanı sıra, açıkhava reklamcılığına ilişkin mesleki bilgilerin, ürün standartlarının ve Dernek bilgilerinin de aynı paralelde, disiplin ve tutarlılık içinde bir sorumlu merkezce yürütülmesi gereklidir.

Bu doğrultuda çalışmak üzere Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir Başkan ve en çok beş üyeden oluşan komite 1 yıl süre ile görev yapar.

Görevleri:

 1. Yurtiçi basın, radyo, televizyonlar gibi medya ile kurulacak iletişim ile söz konusu mecralarda yer alacak duyuru, tanıtım, bildiri ve ilgili yazışmaları gerçekleştirmek,
 2. İl Temsilcileri ve/veya Komite Başkanlarının bu tür bir faaliyete gerek duyduklarında ulusal veya yerel basın kuruluşlarıyla iletişime geçmek,
 3. Açıkhava reklamcılığına ilişkin olarak tüketici bilinçlendirme çalışmalarını basınla paylaşmak,
 4. Çalışmalarını ARED tüzük, iç tüzük ve faaliyet planı doğrultusunda yapmak üzere iş planı ve bütçe yaparak Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
 5. Tüketicilerin açıkhava reklamcılığına ilişkin soru ve problemlerini gidermek,
 6. Tüketiciyi bilinçlendirmek, basınla ve medya ile ilişkilerini organize etmek amacı ile diğer ilgili komitelerin de yardımını alarak toplantılar, seminerler, paneller organize etmek,
 7. Bilinçlendirme amaçlı yayınların oluşturulması ve dağıtımı için plan yapmak ve Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe koymak,
 8. Bu konuda Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapmak ve çalışmalarını her ay rapor etmek.

2 – ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE BELGELENDİRME KOMİTESİ

Başkan               : Selçuk AYGÜLER

Üyeler                 : Ferhat ERDEM, Halil ELİGÜR, Şenay İPEK

3 – FUAR KOMİTESİ

Başkan              : İbrahim DEMİRSEREN

Üyeler                : Betül BİNİCİ, Halil ELİGÜR, İsmail SAATÇIOĞLU, Levent OLCAYTO, Mert ÇİÇEK, Reha OPAK, Selçuk AYGÜLER, Şenay İPEK

Amaçları:

Açıkhava reklam sektörünün gelişimi, arzu edilen büyüklüklere ulaşması ve firmaların yurt dışı işletmeler ile rekabet edecek güce kavuşmaları, bu sektörün temsil edildiği uluslararası fuarlara katılmakla sağlanabileceği bilincinde olan ARED, fuarlara özel önem göstermektedir. Dernek bu amaçla sektörün en çok katıldığı fuarları tespit etmek ve bu fuarları destekleyerek hatta düzenleyicileri arasına katılarak üyelerinin gelişimine katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

Bu doğrultuda çalışmak üzere Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir Başkan ve en çok beş üyeden oluşan komite 1 yıl süre ile görev yapar.

Görevleri:

 1. Sektörle ilgili veya ilişkilendirilebilecek yurt dışı fuarları takip etmek, düzenleme tarihlerini üyelere duyurmak,
 2. Gerektiğinde ülke dışındaki fuarlara toplu katılımlar için turlar düzenlemek,
 3. Ülke dışındaki fuarlara üyelerimizin katılımını sağlamak için üyelere özel indirimler ve özel misafir ve katılımcı kartları sağlamak,
 4. ARED’in protokol dahilinde desteklediği fuarın, düzenleneceği tarihten en az 6 ay öncesinde fuar şirketi yöneticileri ile komite oluşturarak toplantılar yapmak, organizasyonun ARED görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi için çalışmalara katılmak, görüş oluşturmak,
 5. Destek olunan fuarın tanıtımı için yapılabilecekleri tespit etmek, gerektiğinde üyelerinden sponsor bulmak,
 6. ARED destekli fuarlarda ARED üyelerine özel indirimler uygulanması için çalışmak, ARED üyeleri için vaad edilen indirim ve ayrıcalıkların fuar şirketince anlaşmaya uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini denetlemek,
 7. İlk defa fuar katılımcısı olacak üyelere bilgi desteğinde bulunmak,
 8. Ülkemizde açıkhava reklam sektörü için fuar düzenleyen “Fuar Şirketleri”ni ve faaliyetlerini yakından izleyerek ARED’in desteklemesi gereken fuarların tespitini yapmak ve bu doğrultuda rapor hazırlamak,
 9. Desteklenecek fuarlar için yapılacak protokollerin şartlarını oluşturarak Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,
 10. Bu konuda Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak ve her ay faaliyetlerini raporlamak.

4 – GENÇ ARED KOMİTESİ

Başkan                : K. Halil ELİGÜR

Üyeler                 : Alihan AYDIN (Başkan), Burak GÜLDAMLASI (Başkan Yardımcısı), Alper TENŞİ (Genel Sekreter), Duygu ÖZDEMİREL (Yönetim Kurulu Üyesi), Reha OPAK (Yönetim Kurulu Üyesi), Ferhat ERDEM (Yönetim Kurulu Üyesi)

Amaçları:

Sektörün hızla gelişimi ve firmaların tek kişilik yönetimler yerine kurumsal yapıya dönmeleri nedeniyle, firma sahiplerinin eğitimlerini tamamlayan yakınlarının özellikle çocuklarının bu işe yönelmelerine neden olmuştur. Gelenekçi yapısından hızla çıkmak zorunda kalan firma sahipleri ile bu genç nesil arasında oluşacak uygulama farklılıklarının ve bu olumsuzlukların tespiti ile ortak çözüm bulma arayışı bu komitenin kurulmasına neden olmuştur.

Genç ARED oluşumu, davet edildiği yönetim kurulu toplantılarına, aralarından seçtikleri bir üye vasıtasıyla gözlemci olarak katılır.

Bu doğrultuda çalışmak üzere Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir Başkan ve en çok beş üyeden oluşan komite 1 yıl süre ile görev yapar.

 Görevleri :

 1. Firmalarda, firmayı ileride yönetmek üzere görev yapan firma sahibinin yakınlarını tespit etmek,
 2. Bu kişilerle doğrudan iletişime geçerek, Genç ARED oluşumunu kurmalarına nezaret etmek,
 3. Kurulan Genç ARED oluşumunun Yönetim Kurulunun belirlenmesi için toplantılar düzenlemek,
 4. Genç ARED oluşumunun ARED tüzük, iç tüzük ve yönergeleri doğrultusunda çalışması için bilgilendirmeler yapmak,
 5. Genç ARED’in çalışmalarını teşvik etmek, yönlendirmek ve bir arada kalmaları için irtibat halinde olmak,
 6. Seminer ve toplantıları için bütçe oluşturarak Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,
 7. Üyelerin Genç ARED oluşumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak,
 8. Genç ARED’in Yönetim Kurulu ile irtibatını sağlamak,
 9. Yönetim Kurulu’nun bu konuda vereceği diğer görevleri yapmak ve her ay çalışmalarını raporlamak.

5 – LOBİ, TEMSİL VE İLİŞKİLER KOMİTESİ

Başkan                : K. Halil ELİGÜR

Üyeler                  : İbrahim DEMİRSEREN, Aynur ÇAKIR, Levent OLCAYTO, Ahmet ÖZDEMİREL, Ali Tekin ÇELİK, Mert ÇİÇEK, Murat ERDOĞAN, Selçuk AYGÜLER, Alihan AYDIN

ARED’in tanıtım ve bilinirliğini artırmak, açıkhava reklam sektörünü resmi ve özel kamu ve kuruluşlarda temsil etmek, sektörel sorunlarda çözüm ortağı olmasını amaçlar.

 Görevleri:

 1. İstanbul Sanayi ve Ticaret Odalarındaki sektör temsilcileri ile bir araya gelmek, Derneğimizi ve üyelerimizi tanıtmak
 2. Anadolu’daki Ticaret ve Sanayi Odalarını ziyaret etmek
 3. Belediyeler ile ilişkileri geliştirmek
 4. Diğer sivil toplum kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek
 5. Bakanlıklar ve devlet kurumları ile ilişkileri geliştirmek
 6. Meslek Okulları ve üniversiteler ile ilişkileri geliştirmek
 7. TÜRKONFED ve SEDEFED ile ilişkileri geliştirmek

6 – OKULLARLA İLİŞKİLER ve EĞİTİM KOMİTESİ

Başkan                  : Aynur ÇAKIR

Okullarımız:

inönülogo

balgat logo

mersinli logo

Haydarpaşa MTAL

 

 

 

 

1. İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- İSTANBUL
2. Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-ANKARA
3. Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-İZMİR (2014-2015)
4. Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-İSTANBUL
 İstanbul Eğitim Komitesi:

1-Deniz Mutlu GÜLER / İnönü M.T.A.L. Okul Müdürü

2-Hüseyin GÜL / İnönü M.T.A.L. Alan Şefi

3-Yasin YERGÖK / İnönü M.T.A.L. Dal Şefi

4-Aydın KARAHAN / İnönü M.T.A.L. Öğretmen

5-Muharrem YILDIRIM / ARED Eğitim Gönüllüsü

6-Şaban BEYLER / ARED Eğitim Gönüllüsü

7-Şenol ÇELİK / ARED Eğitim Gönüllüsü

 Ankara Eğitim Komitesi:

1-Abdullah BARAN / Balgat M.T.A.L. Okul Müdürü

2-Turan Şahin / Balgat M.T.A.L. Alan Şefi

3-Vedat ŞAMUL / Balgat M.T.A.L. Dal Şefi

4-Erol GÖKMEN / ARED Ankara İl Temsilcisi

5-Şahin ACAR / ARED Eğitim Gönüllüsü

İzmir Eğitim Komitesi:

1-İsmet USLU / Mersinli M.T.A.L. Alan Şefi

2-Cemal GÜLBAHAR / Mersinli M.T.A.L. Metal Teknolojisi Ana Öğretmeni

3-Nazım KAYTAN / ARED İzmir İl Temsilcisi

4-Birol FEDAİ / ARED Eğitim Gönüllüsü

5-Nurettin ÜSTÜNSOY / ARED Eğitim Gönüllüsü

6-Hüseyin KARACA / ARED Eğitim Gönüllüsü

Komitenin Amacı:
1. Okullarımızda ve eğitimlerimizde açıkhava reklamcılık mesleğine olan ilgi ve talebi artırmak,
2. Okullarımızdaki öğrencilerin nitelikli yetişmesine ve sektörde kalmasına katkı koymak,
3. Sektörün ihtiyacı olan elamanların okullarımızda uygulamalı olarak yetişmesini organize etmek,
4. Öğrencilerimizin sektörde kaliteli staj yapmalarını sağlamak,
5. Okullarımızdaki okul müdürü ve bölüm öğretmenleri ile diyaloğu geliştirmek
6. Açıkhava Reklamcılığı sektöründe çalışan kişi ve kurumların mesleki bilgi ve becerilerini eğitim ve seminerlerle geliştirmek.

Komitenin Görevleri:
1. MEB ile ARED’in yaptığı sözleşme gereği sorumlu olduğumuz okullardaki eğitim çalışmalarının geliştirilmesi için çalışmak
2. Okulların bölüm ve atölye şeflerinden eğitim koordinasyon kurulu oluşturmak.
3. Sektörden usta öğreticilerin derslere girmesini düzenli hale getirmek,
4. Sektörde haklı başarı kazanmış kişi ve kurumlardan yetkili kişileri kariyer günlerinde öğrencilerle buluşturmak,
5. Okullarda öğrencilerin yetişmesine katkı koyacak konferans, seminer, panel yapılmasını sağlamak
6. Okulların teknik gezileri için sektör firmalarına seçimini ve planlamasını organize etmek
7. Öğrencilerin stajında ilgisine göre plan ve gittiği yerde hazırlaması gereken staj dosyası yapmak,
8. ARED kurum olarak okulların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanmasını bu komite ile çözecektir. Bu nedenle okullarımıza destek veren sektör temsilcilerini adaletli olarak organize edecek, her yıl okullarda yapılacak törenlerde onurlandırılacaktır.
9. ARED Burs Yönetmeliğine göre burs sağlanması için çalışmak
10. Okullardaki imkanlardan yararlanarak, sektör çalışanlarına yönelik okullarda kurslar açmak

7 – ÖLÇÜMLEME ve İSTATİSTİK KOMİTESİ

Başkan                : Murat ERDOĞAN

Üyeler                  :Duygu ÖZDEMİREL, Şenay İPEK

Açıkhava reklam sektörü konusunda yeterli istatistiki veri toplanamadan sektör çok hızla gelişmiş, bu sektöre ilgi duyan özellikle yurt dışı firmaların ve kuruluşların bilgi talepleri yeterli bir şekilde karşılanamaz olmuştur. Mevcut bilgilerin yetersizliği karşısında ARED sektörün bilgi bankası olmayı hedeflemiştir.

Bu doğrultuda çalışmak üzere Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir Başkan ve en çok beş üyeden oluşan komite 1 yıl süre ile görev yapar.

Görevleri:

   1. Sektörde faaliyet gösteren firmaların yaklaşık sayısını tespit edebilmek üzere özellikle İl Temsilcileri ile ortak çalışma yapmak,
   2. Sektörde bulunan firmaların büyüklüklerini tespit etmek üzere faaliyet alanlarına uygun anket formları düzenlemek,
   3. Özellikle üye firmaları, anket formlarını doldurmak konusunda teşvik etmek, bilgilendirme toplantıları yapmak,
   4. Sektörde çalışanların niteliklerini tespit etmek üzere anket formları oluşturmak, yeterli katılım oluncaya kadar bilgilendirme çalışmaları ve toplantılar yapmak,
   5. Yurt dışında bu konuda yapılan çalışmalara ulaşmak ve gerektiğinde Dernek tarafından kullanılabilecek şekilde uyarlamak,
   6. Dernek koordinatörüne ulaşan anket sonuçlarının uluslararası standartlara uygun olarak raporlanmasını sağlamak,
   7. Anket sonuçlarının Dernek web sitesinde ve diğer yayın organlarında yayımlanmasını teminen basın yayın çalışma komitesine bilgi vermek,
   8. Açıkhava reklam sektörü verileri ile ilgili başvurulabilecek en yetkin kuruluşun ARED olmasını sağlamak için çalışmalar yapmak,
   9. Bu konuda Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak ve her ay faaliyetlerini raporlamak.

8 – SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KOMİTESİ

 Başkan               : Ahmet ÖZDEMİREL

Üyeler                  : Şenay İPEK

Amaçları:

Sivil toplum kuruluşlarının, kuruluş amaçlarının yanında üyelerinin konumlarıyla ilgili katkı koyabilecekleri alanlarda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmelerine olanak sağlamak

2016 Yılı Çalışma Programı:

   • Her yıl olduğu gibi talep gelen okullara Atatürk Köşesi hazırlanarak gönderilmeye devam edilmesi
   • 2015 yılında ilki yapılan “Endüstriyel Reklam Ödülü” yarışmasını 2016 yılında geçen yılın eskizlerinin de göz önüne alınarak daha amacına uygun yapılabilmesiyle ilgili gerekli çalışmaların yapılması
   • Senede bir kez Açıkhava reklam sektörünün sorun ve çözümlerinin tartışılacağı, uzman görüşlerine yer verileceği geniş katılımlı bir panelin hayata geçirilmesi doğrultusunda çalışma yapılması
   • “Açıkhavada Dünden Bugüne Ustalarımız” kitabının 2.baskısına girecek olan ustalara ulaşarak tespit edilmesi

9 – ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİTESİ

Başkan               : Yaşar GÜVENEN

Üyeler                 : Halil ELİGÜR, İbrahim DEMİRSEREN, Selçuk AYGÜLER

ARED’in diğer ülkelerdeki açıkhava reklamcıları ve onların mensubu olduğu teşkilat ve birliklerle iletişimi düzenli ve tutarlı olarak Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter nezaretinde çalışan Uluslararası İlişkiler Komitesi aracılığı ile sürdürülür.

Bu doğrultuda çalışmak üzere Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir Başkan ve en çok beş üyeden oluşan komite 1 yıl süre ile görev yapar.

Görevleri:

   1. Tüm dünya ülkelerindeki açıkhava reklamcılığı ile ilgili meslek kuruluşları, dernek ve kuruluşların çalışmalarını, tüzüklerini takip etmek, ARED Üyelerini ve Yönetimini bu konularda düzenli olarak bilgilendirmek,
   2. ARED Üyelerinin faaliyet alanlarıyla ilgili yurtdışı fuar takvimini oluşturmak ve üyelere gerekli duyuruların yapılmasını sağlamak
   3. ARED’in yaptığı faaliyetlere uluslararası katılımı sağlamak amacı ile yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve katılımlarını sağlamak,
   4. ARED tüzük ve yönergelerine göre oluşturulan komitelerin faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve dokümanları yurt dışındaki söz konusu kuruluşlardan temin etmek,
   5. ARED Üyelerinin ürün ve hizmetlerini geliştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları ve ARED Yönetim Kurulunca araştırılması uygun görülmüş bilgi ve dokümanları uluslararası kaynaklardan sağlamak,
   6. Yönetim Kurulu’nun bu konuda istediği diğer görevleri yerine getirmek ve her ay çalışmalarını raporlamak.

10 – ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ

Başkan                : Mert ÇİÇEK

Üyeler                  : Halil ELİGÜR, İbrahim DEMİRSEREN, Aynur ÇAKIR, Levent OLCAYTO, Ahmet

ÖZDEMİREL, Ali Tekin ÇELİK, Murat ERDOĞAN, Selçuk AYGÜLER, Burak GÜLDAMLASI, Şenay İPEK

Amaçları:

ARED’in açıkhava reklam sektöründe faaliyet gösteren firmaları bir çatı altında toplayan en büyük kuruluş olma amacını gerçekleştirebilmesi, nitelikli üye sayısını arttırması ile mümkündür.

Bu doğrultuda çalışmak üzere Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir Başkan ve en çok beş üyeden oluşan komite 1 yıl süre ile görev yapar.

 Görevleri:

   1. ARED Üyelerinin önerisi ile oluşan ve adayların tahkikatından, takibinden ve üyelik dosyasının hazırlanarak Yönetim Kurulu onayına iletilmesini sağlamak,
   2. Aday üye başvuru formları, öneren üye tarafından İl Temsilcilerine iletmek,
   3. İl Temsilcilerinin gerekli ön tahkikatı yapmasını talep etmek,
   4. ARED üyelik kriterleri ve Yönetim Kurulunca onaylanan üyelik geliştirme ve planları doğrultusunda başvuruları ve tahkikat raporlarını incelemek,
   5. Gerekli gördüğünde tahkikatın genişletilmesini İl Temsilcisinden talep etmek ya da bizzat yaparak raporu Yönetim Kuruluna iletmek,
   6. Yeni üyenin ilk il toplantısına katılımının sağlanması için İl Temsilcisini bilgilendirmek,
   7. Yeni üyeye ARED rozeti takılması davetini organize etmek,
   8. Yeni üyenin iş yerine ziyaret planını yaparak Yönetim Kuruluna iletmek, Başkan veya uygun olan Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte iş yeri ziyaretinde bulunmak,
   9. Üyelerin alt meslek gruplarına göre iller bazında gelişmesini takip etmek, bu doğrultuda yeni üye alımında öncelikleri saptamak ve Yönetim Kuruluna rapor etmek,
   10. Bu konuda Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapmak ve çalışmalarını her ay raporlamak.

 

Bu yazıyı paylaş: