Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Haksız Rekabet Hükümleri Tekrar Düzenleniyor


01 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu ile haksız rekabet hükümleri tekrar düzenlenirken bu hükümleri ihlal edenlere ağır cezalar öngörüldü…

Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır.

Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.

Kanun haksız rekabetin özel hallerini 55.maddede tek tek saymaktaysa da bu maddede sayılmayan özel haller de aldatıcı ve dürüstlük ilkelerine aykırı ise haksız rekabet sayılır:

a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar,

b) Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek,

c) Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma,

d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını değerlendirmek veya başkalarına bildirmek,

e) İş şartlarına uymamak,

f) Özellikle yanıltıcı bir şekilde diğer taraf aleyhine; Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak.

Kanunda yer alan haksız rekabet halleri bu 6 ana başlık altında toplanmıştır.

Bu kurallara aykırı bir ticari faaliyetle karşılaşan işletme aşağıda sayılan dava türlerine başvurabilecektir:

a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini,

b) Haksız rekabetin men’ini,

c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını,

d) Kusur varsa zarar ve ziyanın tazminini,

Hatta, Türk Borçlar Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi tazminat verilmesini isteyebilecekler.

Yeni Kanunla Derneğimiz de üyelerimizin ekonomik faaliyetlerini koruyabilmek amacıyla yukarıda (a, b ve c) bentlerinde yazılı davaları açmaya yetkili kılınmıştır.

Ceza hükmüne gelince, Kanun bu konuda da açık ve net bir düzenlemeye giderek hukuk davasını açma hakkını haiz bulunanlardan birinin şikayeti üzerine, haksız rekabet kapsamına giren fiilleri ihlal edenlere iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilebilecektir.

Av. Ayşe Z. AYDIN
ARED Genel Koordinatörü
Açıkhavada Haberler / Ocak 2012