Led Ekranlarda İlan Reklam Vergisi


Bilindiği gibi teknolojinin hızlı gelişimi ile sektörümüz kısa bir zaman önce Led ekranlarla tanıştı. Belediyelerin son zamanlarda çok rağbet ettiği Led ekranlar reklam verenin de ilgisini çekiyor.

Belediyeler bu ürüne ait uygulayacakları ilan reklam vergisinin miktarı konusunda tereddüde düşünce meclisleri vasıtasıyla yeni vergi tarifeleri oluşturma yoluna gittiler.

Ancak, Trabzon Vergi Mahkemesi bu konuyu karara bağlayarak, Led ekranlara uygulanacak verginin 2464 Belediye Gelirleri Kanununda yer alan ışıklı tabela vergisi miktarını geçemeyeceğine hükmetti.

Trabzon Vergi Mahkemesi 2008/566 E-18.02.2009 tarih ve 2009/74 sayılı kararında;

“2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 15.maddesinde ilan reklam vergisinin asgari ve azami hadleri belirlenerek, belediyelerin bu miktarlar arasında kalmak şartıyla vergi tahsil edebileceği açıkça hüküm altına alınmıştır. Kanunun açık düzenlemesi karşısında belediyelerce kanuna aykırı işlem tesis edemeyeceği açıktır.

Bu durumda, davacı hakkında 2464 sayılı Kanunun 15. maddesinde belirtilen ilan ve reklam vergisi tarifesindeki ilan ve reklam vergisine ilişkin maktu miktarlar dikkate alınmak suretiyle ilan ve reklam vergisi tahakkuk ettirilmesi gerekmekte iken belediye meclisince uygulamaya konulan ücret tarifesi dikkate alınarak tahakkuk ettirilen dava konusu ilan vergisinde ve tahakkuka dayanak teşkil eden belediye meclis kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.” denilerek konu çözüme kavuşturulmuştur.

Av. Ayşe Z. AYDIN

ARED Genel Koordinatörü

Açıkhavada Haberler //Nisan 2009