İlan Reklam Vergilerine Ne Oldu?


Bilindiği gibi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilan reklam vergilerini alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak üzere belirleme yetkisini belediye meclislerine veren 96/B maddesi Anayasa’nın 73. maddesine aykırı bulunarak resmi gazetede yayınlanmasından itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş, karar resmi gazetede 19.05.2012 tarihinde yayınlanmıştı.

19.05.2013 tarihine kadar yasa koyucu yeni bir düzenleme yapmadığı için ilan reklam vergisi tarifesi yapan belediye meclis kararları dayanaksız kalmıştı.

Bu arada, 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 11 Haziran 2013 tarih ve 28647 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Bu Kanunun 16. Maddesi belediye meclislerinin tarife yapma yetkisini iptal eden Anayasa Mahkemesi Kararı’na uygun, yeni bir düzenleme yaparak 2464 sayılı Kanun’un 96 ncı maddesinin (A) fıkrasını aşağıdaki şekilde değiştirmiştir;

“A)Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder. Bu değişiklik 19/5/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

Böylece, herkesin yakındığı belediye meclislerine ilan reklam vergi tarifesi yapma yetkisi veren 2464 sayılı Kanun’un 97/B maddesi tamamen yürürlükten kalkmış vergi tarifesi yapma yetkisi 96/A maddesindeki yeni düzenlemeyle Bakanlar Kuruluna geçmiştir. Bundan sonra, Bakanlar Kurulu Anayasa’nın 73. Maddesindeki yetkisine istinaden belediye grupları itibariyle Kanundaki alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla vergi tarifesi yapacaktır.

Av. Ayşe Z. AYDIN

ARED Genel Koordinatörü

Açıkhavada Haberler / Temmuz 2013