Hukukçu Gözüyle - Mayıs 2015


Hukukçu Gözüyle - Mayıs 2015

07 Haziran’da Yapılacak Seçimlerin İlan Reklam Yerlerine İlişkin YSK Kararı Yayımlandı

Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 77/1. maddesinde ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 6. maddesinin birinci fıkrasında TBMM  seçimlerinin dört yılda bir yapılacağı öngörülmüş; aynı Kanun’un 6. maddesinin ikinci fıkrasında ise: “Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren dört yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir” hükmüne yer verilmiştir.

Bu nedenle ülke genelinde seçim takviminin uygulanmasına 10.03.2015 tarihinden itibaren başlanmıştır. Bu tarihten itibaren siyasi partilerin seçim propaganda dönemleri başlamış ve hangi tarihlerde hangi yayınları yapabilecekleri hangilerini yapamayacakları Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimine göre belirlenmiştir.

YÜKSEK SEÇİM KURULU’NUN 23.02.2015 TARİH VE 236 SAYILI KARARINA GÖRE HİÇBİR SİYASİ PARTİ SEKİZ MAYIS’TAN ÖNCE BILLBOARDLARI KULLANAMAZ.

İlân ve reklam yerleri ile ilgili kararlardan altı çizilmesi gereken bazılar şunlardır:

(10 Mart 2015) – (6 Haziran 2015)

  1. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar seçim bürolarına, seçimin başlangıcı olan 10 Mart 2015 Salı gününden, seçim propaganda süresinin son günü olan 6 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar, parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri malzemelerini asabileceklerine veya yapıştırabilecekler. (298/60-1)
  2. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçimin başlangıcı olan 10 Mart 2015 Salı gününden propaganda süresinin son günü olan 6 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar, açık veya kapalı yer toplantıları ile taşıtlarında; parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri ilân ve reklam malzemelerini serbestçe kullanabilecekler. (298/60-2)
  3. Miting günü, miting alanı çevresindeki güzergâhlarda, toplantı süresinin bitimine kadar bu malzemelerin yine serbestçe kullanılabilecekler. (298/60-3)
  4. Propaganda ilân ve reklam malzemeleri, yukarıda sayılan yerler dışında, ancak ilçe seçim kurullarınca gösterilecek yerlere, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre asılabilecek veya yapıştırılabilecek: (298/60-4)

 

  • Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, oy verme gününden önceki otuzuncu gün olan 8 Mayıs 2015 Cuma gününden itibaren, kendilerini tanıtıcı poster, parti bayrağı, ilân, pankart veya afiş gibi malzemeleri asmak ve yapıştırmak amacıyla, o seçim çevresi içerisinde, belediyelerce doğrudan kullanılan ve ilçe seçim kurullarınca belirlenen sabit ilân ve reklam yerlerinden süresi, sayısı ve ücreti eşit olmak şartıyla yararlanabilecekler. (298/60-5)
  • Belediyelerin izni ile özel kişi ve kuruluşlar tarafından kurulan veya belediyelere ait olup da özel kişi ve kuruluşlara kiraya verilen sabit ilân ve reklam yerlerinin, bu kişi ya da kuruluşlar tarafından siyasi propaganda amacıyla kullandırılabilmesi için, bu hususta ilçe seçim kurulu 6 / 8 başkanlığına yapılacak başvuru üzerine, söz konusu yerlerin ilçe seçim kurullarınca belirtilen kurallara göre tahsis edilebileceklerdir. (298/60-6)
  • İlçe seçim kurulunca, o seçim çevresi içindeki ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerlerinin, oy verme gününden önceki kırkıncı gün olan 28 Nisan 2015 Salı gününe kadar belirlenerek, seçime katılan tüm siyasi partiler ile bağımsız adaylara yazılı olarak bildirilmesi ve siyasi partiler ve bağımsız adayların, bildirimden itibaren üç gün içinde (en geç 30 Nisan 2015 Perşembe) yararlanmak istedikleri ilân ve reklam yerlerini ve süresini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna iletmeleri gerekmektedir. (298/60-7)