Hukukçu Gözüyle - Mayıs 2014


Hukukçu Gözüyle - Mayıs 2014

İlan Reklam Vergilerinde AYM Kararı Yok Sayıldı, Başa Dönüldü

Bildiğiniz gibi ilan reklam vergilerinin belediye meclislerince belirlenmesi Danıştay Vergi Davaları Genel Kurulu tarafından Anayasaya aykırı bulunarak Mahkemeye başvuru yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi de 29.12.2011 tarih ve 2010/62 E- 2011/175 sayılı kararıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96/B maddesini iptal ederek bu düzenlemeye son vermişti. 19.05.2012 tarihinde yayınlanan karar 19.05.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu tarih itibariyle vergiyi belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştı.

Bakanlar Kurulu uzunca bir süre düzenleme yapmamış, Aralık ayında ise geriye dönük bir düzenlemeyle durumu kurtarmaya çalışmıştı. Derneğimiz geriye dönük vergi uygulamasının iptali için dava açarak kararı beklerken, Bu kez 10/2/2014 tarihli ve 2014/5896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan reklam vergilerinin yeni oranları yayınlandı. Ancak uygulamaya geçilemeden bu kez yasa koyucu 2464 sayılı yasanın 96. maddesini yeniden düzenledi. Yeni düzenleme:

“Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder.”

Ancak, bu Kanunun 15. maddesinde, 21. maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56. maddesinde, 60. maddesinde ve 84. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığı’nın görüşü ve Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca tespit edilir. Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan miktar ve tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamaz. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir” şeklindedir.

Yasa koyucu bir de geçici madde ekleyerek “2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan; bu Kanunun 15. maddesinde, 21. maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56. maddesinde, 60. maddesinde ve 84. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96. maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.” demek suretiyle Anayasa Mahkemesi’nin iptal hükmünü yok saymış oldu.

Bu nedenle; bu yıl ilan reklam vergisi ödeyeceklere önerimiz, vergiyi ödemeyerek tahakkuka karşı dava açarak anayasaya aykırılığını gündeme getirmeniz ya da ihtirazı kayıtla ödeyerek dava açmanızdır.

Av. Ayşe Z. AYDIN
ARED Genel Koordinatörü
Açıkhavada Haberler / Mayıs 2014