Hukukçu Gözüyle - Mart 2014


Hukukçu Gözüyle - Mart 2014

İlan Reklam vergisi düzenlemesini zamanında yapamayan yasa koyucu çare arıyor.

Bildiğiniz gibi ilan reklam vergilerini, tarife düzenlemek suretiyle belirleyen belediye meclislerine bu yetkiyi veren Kanun maddesi Anayasa Mahkemesince 19.05.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan karar ile iptal edilmiş, yasa koyucu ise kanunda yeni bir düzenleme yapması için verilen bir yıllık sürede düzenleme yapmamıştı.

Bu nedenle 19.05.2013 tarihinden Bakanlar Kurulu’nun düzenleme yaptığı 18.12.2013 tarihine kadar ilan reklam vergilerinin tahsili mümkün olmaktan çıkmıştı. Ancak belediyeler hukuki bir dayanakları olmadığı halde tarifelerindeki miktarlar üzerinden vergi tahsil etmeye devam ederek yasal boşluğu doldurmaya çalıştılar.

Bu arada, vergi miktarlarını belirleyen 18.12.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararında bu kararnamede belirlenen vergi miktarlarının geriye dönük olarak 19.05.2013 tarihinden itibaren uygulanacağı hükmünün bulunması durumu iyice kaos haline getirmişti. Bunun üzerine harekete geçen derneğimiz “geriye dönük vergi konulamaz” kuralından hareket ederek Bakanlar Kurulu kararının iptali için Danıştay’a başvurmuştu.

Bakanlar Kurulu yaklaşan yerel seçimleri de göz önüne alarak 18.02.2014 tarihinde vergi miktarlarını yeniden belirlemeyi ve düşürmeyi uygun buldu. Bu kararnameyi üyelerimizle paylaşarak vergilerini bu miktarlar üzerinden ödemeleri gerektiğini belirtmiştik. Ancak Bakanlar Kurulu bu kararıyla da geriye dönük vergi uygulaması yapılmasındaki ısrarından vazgeçmemişti.  26.02.2014 tarihinde kabul edilen 6527 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2464 sayılı Kanun’a geçici madde eklenerek “ 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan; bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.” denilmek suretiyle geriye dönük vergi uygulamasından nihayet vaz geçildi.

Üyelerimize tavsiyemiz, bu tarihlere ilişkin vergilerinizi öderken tereddüte düşmeniz halinde derneğimize başvurarak görüş almanız olacaktır.

Av. Ayşe Z. AYDIN
ARED Genel Koordinatörü
Açıkhavada Haberler / Mart 2014