Hukukçu Gözüyle - Kasım 2015


Hukukçu Gözüyle - Kasım 2015

Vakıf Kurmak Mümkün mü?

Derneğimizin 8. Olağan Genel Kurulu 22.11.2015 tarihinde gerçekleşti. Yeni hedeflerin belirlendiği bu 3 yıllık dönemde yapılması düşünülen işler arasına vakıf kurmak da girdi. Genel Kurul üyelerimizin gündeme getirdiği bu konuya bir de hukuki açıdan bakalım:
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 101. maddesinde vakfın tanımı “gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal toplulukları” olarak yapılmıştır.
Bu tanımdan anlaşılacağı üzere vakfı oluşturan en önemli iki unsur: özgülenecek bir malvarlığı ve malvarlığının özgüleneceği amaçtır.
Vakfın amacı; hukuka uygun, belirli, anlaşılabilir olmalı ve süreklilik arz etmelidir.
Cumhuriyet’in, Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasa’nın temel ilkelerine, hukuka, ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz.
Vakfa özgülenecek malvarlığı ise vakfın amacını gerçekleştirmeye yeterli olmalı, vakfın amaç veya devamını imkansız veya yararsız hale getirmemelidir.
Gerçek ya da tüzel kişiler vakıf kurabilirler. Ancak kurucu gerçek kişi ise Türk Medeni Kanunu’nda belirlenen fiil ehliyetine sahip olmalı, tüzel kişi ise fiil ehliyetine sahip olmakla birlikte, kuruluş statüsünde vakıf kurabileceğine ve vakfa malvarlığı özgüleyebileceğine dair hüküm olması gerekir.
2015 yılı için vakfa özgülenebilecek asgari miktar 55.000 TL’dir. Vakıf kurmak tüzüğümüzde yer almaktaysa da amaç ve mal varlığı oluşturmak için bir genel kurul kararının bulunması gerekecektir.
Yabancıların derneğimize üye olması konusu da sorular arasındaydı:
Dernek tüzüğümüze göre, Derneğe üye olabilmek için,
1. Fiil ehliyetine sahip olmak,
2. Derneğin amaç ve çalışma konularını benimseyen ve şahsi veya mesleki yasal sakıncaları bulunmayan iş bu tüzüğün 2.maddesinde sıralanan faaliyet alanlarında en az 1 yıl iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler Derneğe üye olabilirler.
3. Yabancıların derneğe üye olabilmesi için yukarıda aranan şartlardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olma şartı aranır. Fahri üyelik için bu şart aranmaz.