Hukukçu Gözüyle - Kasım 2013


Hukukçu Gözüyle - Kasım 2013

Yaklaşan Yerel Seçimler ve Aday Adayları İçin Reklam Yasakları

Bilindiği gibi her beş yılda bir mahalli idareler seçimleri yapılıyor. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihi aynı yılın Mart ayının son Pazar günü de oy verme günüdür. Bu tarihleri kapsayacak dönemde adayların ve siyasi partilerin reklam ve tanıtımlarının hangi usullerde ve hangi tarihlerde yapılacağı Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

01.01.2014 tarihi Mahalli İdareler Seçiminin başlangıç tarihi olacak, 30.Mart Pazar günü de oy verme günü olacaktır. Seçim dönemine ilişkin propaganda ile ilgili hükümler 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Bu Kanun’un 50. maddesinde; açık yerlerde propaganda, 51. maddesinde; kapalı yerlerde propaganda, 51/A maddesinde; seçim büroları, 52. maddesinde; radyo ve televizyonda propaganda, 55/B maddesinde; basın, iletişim araçları ve internette propaganda, 56. maddesinde; hoparlörle propaganda, 57. maddesinde; propaganda amaçlı yayın ve malzeme dağıtma, 58. maddesinde; propaganda yayınlarına ilişkin yasaklar, 60. maddesinde; ilân ve reklam yerleri ve 61. maddesinde de; ilân ve reklam yerleri ile ilgili yasaklar gösterilmiştir.

Bütün bu maddelerdeki düzenlemeler yukarıda belirttiğim seçim dönemine ilişkin olup,Kanun’un 51/A maddesinde de net olarak ifade edildiği üzere, seçimin başlangıç tarihinden itibaren, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, katıldıkları seçim çevrelerinde seçim çalışmalarını yürütmek durumundadırlar.

Ancak yerel seçimlere yaklaşılırken aday olmak isteyen, aday adaylarının 01.0.12014 tarihinden önce kendilerini tanıtmak üzere tanıtıcı ilan, afiş ve pankart astıkları görüldüğünden Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Yüksek Seçim Kuruluna başvurulmuş ve Yüksek Seçim Kurulu 04.09.2013 tarih ve 345 sayılı kararıyla “aday adaylarının bu tarihten önce seçim büroları açmalarının mümkün olmadığı, aday adaylarının kendilerini tanıtıcı ilân, afis, pankart asamayacakları, matbua dağıtamayacakları, sadece siyasi partilerce önseçim döneminde tüzüklerinde gösterilmek kaydıyla aday adayları için, bunların vereceği bilgilerin de esas alındıcı aday adaylarının meslek veya sanat hayatlarındaki derece, basarı ve eserlerini, memlekete yaptığı hizmetleri gösterir vesikalık fotoğraflarını taşıyan matbualar bastırılıp dağıtılabileceği, aday adaylarının soyadı alfabe sırasına göre düzenlenecek bilgileri içeren matbuaların (önseçimde) sandık baslarına asılabileceği” yönünde görüş bildirilmiştir.

Benzer taleplerle firmalara başvuran yerel seçim aday adaylarının, YSK kararı ile ilgili bilgilendirilmesi doğru bir yöntem olacak ve cezai yaptırımlarla karşılaşmalarının önüne geçilmesi bu yolla sağlanabilecektir.

Av.Ayşe Z. AYDIN

ARED Genel Koordinatörü

Açıkhavada Haberler / Kasım 2013