Dijital Mecralar da Seçim Çalışmalarında Kullanılabilecek!


Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İlan ve Reklam Yerleri ile ilgili 14.03.2011 Tarih ve 186 sayılı Kararı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girdi :

H) İlan ve reklam yerleri; (14/3/2011) – (11/6/2011)

a) Siyasi partiler ve adayların, seçim bürolarına, seçimin başlangıcı olan 14/3/2011 Pazartesi

gününden, seçim propaganda süresinin son günü olan 11/6/2011 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar, parti bayrağı, afis, poster, pankart, ve benzeri malzemelerini asıp yapıştırabileceklerine
(298/60-1),

Siyasi partilerin, sayılan malzemeleri, genel merkez, il, ilçe ve belde binalarına her zaman asıp yapıştırmakta serbest olduklarına (298/60-1),

b) Siyasi partiler ve adayların, seçimin başlangıcı olan 14/3/2011 Pazartesi gününden propaganda süresinin son günü olan 11/6/2011 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar, açık veya kapalı yer toplantıları ile taşıtlarında; parti bayrağı, afis, poster, pankart ve benzeri ilan ve reklam malzemelerini serbestçe kullanabileceklerine (298/60-2),

Miting günü, miting alanı çevresindeki güzergâhlarda, toplantı süresinin bitimine kadar bu malzemelerin yine serbestçe kullanılabileceğine (298/60-3), Propaganda ilan ve reklâm malzemelerinin, yukarıda sayılan yerler dışında, ancak seçim Kurullarınca gösterilecek yerlere, aşağıdaki fıkralarda belirtilen usul ve esaslara göre asılıp yapıştırılabileceğine (298/60-4),

c) Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların, oy verme gününden önceki otuzuncu gün olan 13/5/2011 Cuma gününden itibaren, kendilerini tanıtıcı poster, parti bayrağı, ilan, pankart veya afis gibi malzemeleri asmak ve yapıştırmak amacıyla, o seçim çevresi içerisinde, belediyelerce doğrudan kullanılan ve ilçe seçim kurullarınca belirlenen sabit ilan ve reklam yerlerinden süresi, sayısı ve ücreti eşit olmak şartıyla yararlanabileceklerine (298/60-5),

Seçim zamanı dışında ücretsiz olarak isteklisine tahsis edilen ilan ve reklam yerleri için ücret talep edilemeyeceğine, bu yerlerin siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında eşit olarak paylaştırılacağına, (298/60-5),

Belediyelerin izni ile özel kişi ve kuruluşlar tarafından kurulan veya belediyelere ait olup da özel kişi ve kuruluşlara kiraya verilen sabit ilan ve reklam yerlerinin, bu kişi ya da kuruluşlar tarafından siyasi propaganda amacıyla kullandırılabilmesi için, bu hususta ilçe seçim kurulu başkanlığına yapılacak başvuru üzerine, söz konusu yerlerin ilçe seçim kurullarınca bu madde hükümlerine göre tahsis edilmesi gerektiğine(298/60-6),

İlçe seçim kurulunca, o seçim çevresi içindeki ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerlerinin, oy verme gününden önceki kırkıncı gün olan 3/5/2011 Salı gününe kadar belirlenerek, seçime katılan tüm siyasi partiler ile bağımsız adaylara yazılı olarak bildirilmesine ve siyasi partiler ve bağımsız adayların, bildirimden itibaren üç gün içinde yararlanmak istedikleri ilan ve reklam yerlerini ve süresini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna iletmeleri icap ettiğine (298/60-7),

İlçe seçim kurulu tarafından, başvuruda bulunan siyasi parti ve bağımsız adaylar arasında tahsisin, bu maddeye göre yapılmasına (298/60-8),

Aynı ilan ve reklam yerleri için birden fazla siyasi parti ve bağımsız adayın talepte bulunması halinde, ilçe seçim kurulunun, ilgilileri aynı anda davet ederek son tercihlerini yazılı olarak bildirmelerini istemesine, ilgili parti veya bağımsız adaylar arasında, anlaşma sağlanamaması durumunda, ilan ve reklam yerlerinin, ad çekme işlemi yapılarak eşit süre, sayı ve ücret karşılığında tahsis edilmesine, ad çekme işleminin, birden fazla istekte bulunulan her bir ilan ve reklam yeri için, propaganda süresinin tamamı, istekli sayısına bölünmek suretiyle eşit sürelerle yerine getirilmesine (298/60-9),

Şehir dışında karayolları kenarında bulunan sabit ilan ve reklam yerlerinin de aynı yöntemle belirleme ve tahsis etme yetkisinin, il seçim kurullarında olduğuna, ancak il seçim kurulunun bu yetkisini,yetkili ilçe seçim kuruluna devredebileceğine (298/60-10),

Ad çekme işleminden sonra, ilan ve reklam yerlerinden yararlanmak istemediğini il veya ilçe seçim kuruluna yazılı olarak bildiren siyasi parti ve bağımsız aday için ayrılan yerlerin, başvuruda bulunan siyasi parti veya bağımsız adaya tahsis edilebileceğine (298/60-11),

Bu tahsis işlemi yapılırken siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasındaki fırsat eşitliğinin gözetilmesinin esas olduğuna,

d) Bu Kanunda yasaklanan yerler dışında, kamuya açık alanlara yerleştirilmiş görüntülü ilan ve reklam yapmaya uygun sabit dijital reklam panoları vasıtasıyla da görüntülü propaganda yapılabileceğine,

Ancak, bu araçlarla sesli propaganda yapılmasının yasak olduğuna,

Panoların, hangi gün ve saatlerde propagandalar için kullanılacağı seçim kurulları tarafından belirlendikten sonra, bu süre içinde yapılacak propagandaların sıra ve süresi yukarıdaki fıkralarda belirtilen usule göre belirlenerek, siyasi parti ve bağımsız adaylara tahsisinin yapılmasına (298/60-12),

Vatandaşların, oy verme gününden önceki otuzuncu gün olan 13/5/2011 Cuma gününden, propaganda süresinin bitim günü olan 11/6/2011 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar, konutlarına, is yerlerine veya taşıtlarına, partilere ya da adaylara ait bayrak, afis veya poster gibi tanıtıcı malzemeleri asıp yapıştırabileceklerine, bu ilan ve reklamların her türlü vergi ve harçtan muaf tutulduğuna (298/60-13),

İlan ve reklam malzemelerinin, seçim büroları, genel merkez, il, ilçe ve belde binaları dışında, seçim propaganda süresinin son günü olan 11/6/2011 Cumartesi günü saat 18.00’den sonra, asılmasının yapıştırılmasının ve teshirinin yasak olduğuna (298/60-14)

I) İlan ve reklam yerleri ile ilgili yasaklar; (14/3/2011) – (12/6/2011)

a) Seçimin başlangıcı olan 14/3/2011 Pazartesi gününden oy verme gününü takip eden güne

kadar siyasi partiler, bağımsız adaylar, herhangi bir kurum veya kuruluş ya da vatandaşlar tarafından, 298 sayılı Kanunda belirtilen yerlerin dışında, siyasi ilan ve reklam içeren afis, poster, pankart veya parti bayrağı gibi malzemelerin asılması, yapıştırılması veya teshirinin yasak bulunduğuna,

Aksi halde, bu ilan ve reklamların kaldırılıp, masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesi gerektiğine,

Bu maddede belirtilen yasaklarla ilgili işlem yapma yetkisinin;

-Seçimin başlangıcı olan 14/3/2011 Pazartesi gününden oy verme gününden önceki otuzuncu gün olan 13/5/2011 Cuma gününe kadar mülki makamlara,

-Son otuz gün içinde ise, ilçe seçim kurullarına ait olduğuna,

Belediyelerin, bu maddede belirtilen yetkili mercilerin istemi üzerine bu madde hükümlerine

aykırılıkların giderilmesi için gerekli olan araç, gereç ve personeli sağlamakla yükümlü bulunduğuna (298/61-1),

b) Seçimin başlangıcı olan 14/3/2011 Pazartesi gününden oy verme gününü takip eden güne

kadar; şehir içi veya şehir dışında, toplu tasıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında, siyasi propaganda içeren yayın yapılmasının yasak olduğuna,

Yolcuların inip bindiği kapalı alanlarda da, yukarıdaki hükmün uygulanmasına,

İlçe seçim kurullarının, bu fıkradaki yasaklara aykırılıkların önlenmesi için mülki makamlar

aracılığıyla gerekli denetimi yapabileceklerine (298/61-2) karar verilmiştir.

Av. Ayşe Z. AYDIN

ARED Genel Koordinatörü

Açıkhavada Haberler / Mart 2011