Belediyelerin İlan Reklam Vergisi Tarifesi Düzenleyerek Vergi Tahakkuk Ettirmesi Yasal Bulunmadı…


Bildiğiniz gibi belediyelerin ilan reklam vergisi tarifesi düzenleyerek 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun belirlediği alt ve üst sınırlar arasında kalmak koşuluyla uygulayacakları vergiyi belirleme yetkileri Anayasa Mahkemesi’nin 29.12.2011 Tarih 2010/62 E- 2011/175 sayılı kararıyla iptal edilmiş, kararın Resmi Gazetede ilanından itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verilmişti.

Bir önceki bültende, Anayasa Mahkemesi kararı yürürlüğü ertelense bile Anayasaya aykırılığı tespit edilen bir yasa maddesine dayanarak işlem tesis edilmesinin mümkün olmadığı, bu yıl belediyelerin ilan reklam vergisi almalarının yasaya aykırı olacağı belirtilmiş, vergilerin ihtirazi kayıtla ödenerek dava açılması gerektiğini yazmıştım.

Bu arada Trabzon Vergi Mahkemesi aynı taleple yapılan bir başvuruyu kabul ederek, 01.02.2013 tarihli kararında “İlan Reklam Vergisi tespit etmeye yetki veren 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. maddesi Anayasa Mahkemesi’nin 29.12.2011 tarih ve 2010/62 E- 2011/175 sayılı kararı ile iptal edildiğinden ve her ne kadar yürürlüğü ertelenmiş olsa da Anayasa’ya aykırılığı tespit edilen yasa hükmü uyarınca işlem tesis edilmesine olanak bulunmadığından, belediyece tahakkuk ettirilen ilan reklam vergisinin iptaline” karar vermiştir.

Av.Ayşe Z. AYDIN

ARED Genel Koordinatörü

Açıkhavada Haberler / Mart 2013