Belediye Tarafından Bildirim Yapılmadan Kaldırılan Reklam Tabelaları


Danıştay 8. Dairesi “Şirkete ait olan ve kaldırımda bulunan reklam tabelasını herhangi bir bildirim yapmadan kaldıran belediyeyi oluşan zarardan sorumlu” tutmuştur.

KONU: Davacı şirkete ait kaldırımda bulunan reklam tabelasının, belediyece herhangi bir bildirim yapılmaksızın kaldırılması sonucunda oluşan zarardan belediyenin sorumlu olacağı hakkında.

Danıştay 8. Dairesi 13.02.2009 tarih ve 2008/10271 E-2009/1027 sayılı kararında,

Davacı şirketin, işyerleri önündeki kaldırımda bulunan reklam levhasının kaldırılması nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen 13.514,25 YTL zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan davada; her ne kadar davacı şirket tarafından mevzuat hükümlerine aykırı reklam tabelası konulmuş ise de, davalı idarece levhanın kaldırılması yönünde bir ihtarda bulunulmaksızın levhanın kaldırılmasında kusurunun olduğundan, oluşan 13.514,25-YTL zararın idareye başvuru tarihi olan 07.07.2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tazminine karar veren İzmir 3. İdare Mahkemesinin 29.02.2008 gün ve E:2006/1926, K: 2008/482 sayılı kararının;

Usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle onanmasına karar verilmiştir.

Bu durumda, belediyelerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın reklam veya tanıtım tabelasını kaldıramayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Av. Ayşe Z. AYDIN

ARED Genel Koordinatörü

Açıkhavada Haberler / Mayıs-2010