Belediye Meclislerinin İlan Reklam Vergileri Belirleme Yetkisi Kalkıyor…


Anayasa Mahkemesi ilan reklam vergilerinin maktu tarifelerinin belediye meclislerince tespit edilmesini öngören kanun hükmünü iptal etti.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. maddesinin (B) fıkrasının iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Danıştay, başvuru gerekçesinde, belediye ve mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın oluşturduğu ilan ve reklam vergisi için belediye meclislerine, yetki alanında, belirlilik ve ölçülülük kriterlerini içermeyen, bu yüzden hukuki güvenlik ilkesine de aykırı düşebilecek şekilde tarife yapabilme yetkisi verilmesini hukuki güvenlik ilkesine aykırı düştüğüne yer vermiştir.

Derneğimiz de yasanın bu maddesinin Anayasaya aykırı olduğu görüşünü yasanın yürürlüğe girdiği 30.12.2004 tarihinden itibaren içinde olduğu tüm kurum ve kuruluşlara bildirmiş hatta açtığı bir davada düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu öne sürmüşse de dava anlaşma ile sonuçlandığından bu iddiası Anayasa Mahkemesine taşınamamıştır. Bu kez Danıştay bu görevi üstlenerek konunun yüksek mahkeme nezdinde görüşülmesini sağlamıştır.

Davayı 29.12.2011 tarihli oturumda 2010/62 Esas sayılı dosya ile inceleyerek, esastan karara bağlayan yüksek Mahkeme, düzenlemeyi iptal etti. İptal hükmü, kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girecek.

Sektör Firmalarını Yakından İlgilendiren Yeni TTK’ nun Yürülük tarihi Yaklaşıyor…

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun önemli bazı maddelerinin yürürlük tarihleri aşağıda yer almaktadır.

14 Ağustos 2012 Anonim Şirketler esas sözleşmelerini, limited şirketler sözleşmelerini bu tarihe kadar yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getireceklerdir. (6103 Madde 22)

1 Ocak 2013 Bu tarihten itibaren muhasebe kayıtları ve finansal tabloların TMS/TFRS ye göre düzenlenmesi gerekecektir. (Madde 1534/3)

1 Mart 2013 Bağımsız denetçi seçilmesi için son tarihtir. Atama yapmayan şirketlere mahkemece atama yapılacaktır. (Geçici Madde 6/3)

1 Temmuz 2013 Sermaye şirketleri için internet sayfalarının hazırlanması ve yayınlanması için son tarih. Bu tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi kurma zorunluluğunu yerine getirmeyenler için ise çeşitli hapis ve para cezaları öngörülmektedir. (Madde 1534/1)

14 Şubat 2014 Anonim ve limited şirketler,Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde yani 14 Şubat 2014 tarihine kadar sermayelerini, Kanunun 332 ve 580’inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltmek zorundadırlar.

Av. Ayşe Z. AYDIN

ARED Genel Koordinatörü

Açıkhavada Haberler / Mart-2012