30 Haziran´da Orta ve Küçük İşletmeler de İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamına Giriyor…


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için işverene büyük sorumluluklar yükleyen 6. ve 8. maddeleri ile bu işler için işverene Devlet desteği sağlanmasına ilişkin 7. Maddesi 30 Haziran’da yürürlüğe giriyor…

Bilindiği gibi İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yenilikler getiren 6331 sayılı Kanun geçen sene 30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Kanunun getirdiği yeniliklere iş yerlerinin ve işverenin uyum sağlamasını teminine Kanun’un bazı maddelerinin yürürlüğü için özel süreler konulmuştu. Bu sürelerden en önemlisi sayılabilecek bir yıllık süre 30 Haziranda doluyor.

Bunun anlamı ise şu, 30 Haziran’dan itibaren 50’den az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi zorunlu olacak. Buna göre işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirecek,

b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılayacak,

c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayacak.

d) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirecek ve

e) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirecek…

İş yerlerinde görevlendirilen işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları da;
• Görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütecek,
• Görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirecek, bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirecekler…

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranacaktır.

Bu kurallara uymayan işverenler ise görevlendirmediği personel sayısına göre ayrı ayrı ve uygulanılmayan her ay için tekrarlanmak üzere 1000 TL’den 5000 TL’ye kadar para cezaları ile karşı karşıya kalacaklar…

İş yerinizin tehlike sınıfını aşağıdaki linke girerek öğrenebilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121226.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121226.htm

Bu arada ilan reklam vergilerinin belediye meclislerince belirlenmesini iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı için Yasama organına yeni düzenleme yapması için verilen bir yıllık süre 19.05.2013 tarihinde doldu ve yeni bir düzenleme yapılmadı. Bu durumda belediye meclislerince yapılan tarifelere dayanarak vergi tahsili mümkün görünmüyor…

Av.Ayşe Z. AYDIN

ARED Genel Koordinatörü

Açıkhavada Haberler / Mayıs 2013