Lal Reklam’da Yüksekte Çalışma Eğitimi [ 14 Mart 2017 ]


Lal Reklam’da Yüksekte Çalışma Eğitimi
Lal Reklam’da Yüksekte Çalışma Eğitimi
Lal Reklam’da Yüksekte Çalışma Eğitimi

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN :

Açıkhava reklamcılığı sektöründe faaliyet gösteren ve ARED üyesi farklı işletmelerden 17 çalışanın katıldığı, Bayrampaşa İnönü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Aydın Karahan ve A İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. ve Ltd. Şti.’nden, Yüksekte Çalışma Eğiticisi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve IRATA Endüstriyel İple Erişim Teknisyeni Zafer Barış Aydoğan tarafından verilen M.E.B. onaylı “Yüksekte Çalışma Eğitimi”, İstanbul Avrupa Yakası İl Temsilcisi Can Büyük’ün organizasyonu ile Lal Reklam’da gerçekleştirildi. Son derece verimli geçen eğitimi tamamlayan adayların sertifikaları teslim edildi.
6331 Saylı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün ilgili mevzuatı kapsamında, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde Yüksekte Çalışanların Eğitimi programı doğrultusunda verilen teorik ve uygulamalı eğitimle, hem çalışan arkadaşlarımızın yüksekte çalışma kuralları ve uygulamaları ile ilgili bilgi seviyeleri güçlendirildi, hem de işverenler, yasal yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmiş oldular. 

Açıkhava reklamcılığı sektöründe, özellikle yüksekte yapılan, keşif, montaj, demontaj vb işlerinde görev alan çalışanların, daha sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak, iş kazalarını önlemek ve mevcut durumun daha da iyileştirilmesi hedeflenen bu eğitimde, çalışanların çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak uygun araç ve ekipmanlar, kaldırma araçları, el merdivenleri doğru kullanım uygulamaları, emniyet kemerleri ve diğer kişisel koruyucu donanımlar, doğru ankraj uygulamaları, yatay-dikey yaşam hatları, güvenli davranışlar, yasal zorunluluklar ve acil durumlar gibi bütün konular el alındı. Eğitime katılan çalışanların, karşılıklı soru-cevap-uygulama noktalarında eğitime istekli ve aktif katılımları, mevcut iş uygulamaları ve çalışma koşulları ile ilgili dile getirdikleri problemler ve eğiticiler tarafından bu problemler sunulan çözüm önerileri ve eğitimin kişisel gelişimlerine olan katkısı yönündeki memnuniyetleri, bundan sonraki eğitimler için de son derece umut vericiydi.

Maalesef her yıl, farklı sektörlerde çalışan yaklaşık 400 çalışan, yüksekten düşerek hayatını kaybederken çok daha fazlası, yaralanmakta veya kalıcı sakatlıklarla karşı karşıya kalmaktadır. Hem kazaya uğrayan ve hem de kazada sorumluluğu olanlar açısından, bu yaşananların oluşturduğu manevi ve maddi kayıpların, mağduriyetlerin telafisi çoğu kez mümkün olamayabiliyor. Bu açıdan; iş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilen bu tip eğitimler, iş kazalarının önüne geçebilmek ve eğitimlerin belgelendirmesi ile yasal zorunlulukların yerine getirilmesi açısından çok önemlidir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi zorunluluğu ile ilgili mevzuat bilgisi:

MEVZUAT-1-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

EK-4

Yüksekte çalışma

1– Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.

2– Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların mümkün olduğunca öncelikle yerde yapılması sağlanır.

b) Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması sağlanır.

c) Çalışanların, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları uygun araç ve ekipmanlarla sağlanır.

ç) Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır.

d)   Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı,  uygulanmasının mümkün olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde, yapılan işlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanır. Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri bağlantı tertibatları; gerekli hallerde iniş ve çıkış ekipmanları, enerji sönümleyici aparatlar, yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan halat tutucular ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.

e) Yapı işleri sırasında ve yapı işleri bitirilip yapı kullanıma geçtikten sonra yüksekte yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere oluşturulacak yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan bağlantı noktaları ve yapısal düzenlemeler, projenin hazırlık aşamasında belirlenerek sağlık ve güvenlik planı ve sağlık ve güvenlik dosyasında yer alır.

f) Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanır. Uygun olmayan donanımların kullanılması engellenir.

g) Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

ğ) Yüksekte yapılan çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişinin gözetim ve kontrolü altında gerçekleştirilir.

MEVZUAT-2-

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI  HAKKINDA YÖNETMELİK

         İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

c) Çalışanların bu programlara katılmasını,

ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.

(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

(4) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

MADDE 6 –

(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

MEVZUAT-3-

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YÜKSEKTE ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI  (YETERLİĞE DAYALI)

MESLEK : Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksekte Çalışanların Eğitimi

MESLEK ELEMANI TANIMI

Yüksekte, güvenli bir şekilde çalışabilmesini sağlayacak bilgi ve becerileri edinerek, acil durumlarda uygulayacağı kurtarma yöntemlerini bilen, uygulayan ve bu işlemleri yapabilen bireydir.

GİRİŞ KOŞULLARI

  1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
  2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak (yükseklik korkusu, vertigo, sarılık, şeker hastalığı gibi hastalıkların bulunmaması).
  3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.