FESPA Print Census Sonuçları [ 02 Ağustos 2018 ]


FESPA Print Census Sonuçları

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN :

FESPA, InfoTrends iş birliğinde yürütülen 2018 Baskı Anketi’nin temel bulgularını paylaştı.

Mayıs 2015’te yayınlanan Print Census sonuçlarıyla kar­şılaştırıldığında % 12’lik bir artış görülen ankete 1405 kişi katılım sağladı. 2017’de Avrupa, Avrasya, Meksika, Brezilya, Tayland ve Güney Afrika’daki FESPA fuarları ve Dernek üye­lerinden elde edilen veriler sayesinde 2015 araştırmasın­dan önemli ölçüde daha kapsamlı bir coğrafyaya ulaşılarak (+ % 59), 102 ülkeden yanıtlar toplandı.

En son düzenlenen Print Census’ta toplanan verilere göre çeşitli baskı işletmelerinin işlerinde odaklandığı alanlar: dijital baskı (% 17), serigrafi (% 15), sign ve display (% 10), tekstil kumaşı ve direct-to-garment (% 10), ticari baskı ve reprografik (% 13), grafik sanatları ve kreatif uygulamalar (% 11) ile ambalaj (% 4) oldu.

2018 Print Census’da Ulaşılan Temel Sonuçlar

Veriler analiz edildiğinde,2015 araştırmasındaki ana trend­lerin 2018 yılında da aynı önemde olduğu görüldü. Hatta bir­çok durumda, daha geçerli, devam eden ekonomik düzelme ve müşteri eksenli üretimin desteklenmesinde teknolojinin olumlu etkisiyle de desteklendiği sonucu ortaya çıktı.

1) İyimserlik

2015 yanıtlarındaki iyimserlik, 2018’de güçlendi; yanıtlayanla­rın % 83’ü işletmelerinin geleceği için pozitif olduklarını belirtti (2015: % 80). Bu yanıtlar, geniş format dijital baskı işlerinin büyü­meye devam etmesiyle ve 2007’den beri ortaya çıkan % 4,2 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı yanıt raporuyla sağlam bir temele dayanı­yor. Günümüzde dijital gelir, % 44 toplam geliri yansıtıyor ve 2 yıl içerisinde % 53’lük ciroya ulaşacağı tahmin ediliyor.

2) Müşteri Talepleri

Müşteri odaklı hizmet sektörü olarak baskının devam eden tek­rar tanımlama süreci bugün üç yıl önce olduğundan daha çok biliniyor. Bunun nedeni, işletmelerin süregelen müşteri odaklı üretim trendini karşılıyor olması. %72 şu anda hızlı devir için ar­tan bir talepte bulunuyor, % 61 kısa vadelere yönelik gerekliliğin büyüdüğünü belirtiyorken % 59 ise tam zamanında (JIT) teslima­tın beklentilerini arttırdığını gözlemliyor.

3) Geniş Format Ürün Karmasının Geliştirilmesi

Günümüzün sign ve display uygulamalarına banner’lar hakim; % 68 düzenli olarak bu banner’ların üretimini yapıyor ve yanıtla­yanların yarısı devamlı büyüyen bir potansiyel görüyor. Reklam panosu ve billboard’lar, yanıtlayanlar tarafından en çok üretilen uygulamalar arasında 2015’teki yerlerini koruyor.

POS / POP display’ler, bu alanda gelişen işletmelerin % 59’u ile öne çıkıyor. İşletmelerin % 50’sinden daha fazlası ayrıca, kapla­ma, araç grafikleri ve çıkartmalar da dahil olmak üzere yapış­kanlı malzeme üretimine daha fazla önem veriyor. Bu durumun sebebi ise, dijital olarak basılabilir kendinden yapışkanlı ortamda sürekli gelişim avantajı olması.

Baskılı dekor uygulamalarının devam eden gelişiminin de etki­siyle, yanıtlayanların % 74’ü’ne göre işletmelerinin büyüme alanı duvar kağıdı ve iç dekorasyon.

4) Dijital Teknoloji Yatırımı

Baskı işletmeleri, stratejik dijital teknoloji yatırımlarıyla hızlı de­vir, kısa vadeler ve tam zamanında teslimata yönelik sürdürüle­bilir müşteri talebini karşılamaya devam ediyor.

Hacim büyümesi dikkate alındığında artan kapasite, ana yatı­rım önceliği. Yanıtlayanların %54’ü bu durumu, sermaye harca­malarının temel motivasyonu olarak görüyor (2015: %34). Yeni pazarların çeşitlenmesi ve ürün sunumu ankete katılanların % 53’ünün yatırım odağı olurken, maliyet düşürme % 53 için bir faktör.

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç ise, müşteri memnuni­yeti ve sürekliliğini etkileyen alanlarda yatırım odağının artması. % 34, kalite kontrolüne yatırım yapmayı planlıyorken % 28’in pla­nı baskı için web’e yatırım yapmak, % 27 ise eğitim harcamasıyla desteklenen hem bulut tabanlı içerik yönetimi hem de renk yö­netimine yatırımı hedefliyor.

Teknoloji devriminin mevcut düzeni solvent, su içeren ve analog teknolojilerinin kullanımının gerilemesine karşı gelişen UV, la­teks, direkt ve boya süblimasyonu ile 2018’de de devam ediyor. 2018’de sign ve display segmentinde yanıt verenlerin % 27’si, UV-cure inkjet printer (düz yatak veya hibrid) satın almayı planlı­yor, % 18’den daha fazlası ise UV roll-to-roll veya lateks yatırım­ları yapmayı düşünüyor.

Verimlilik, baskın satın alma kriteri olarak görülmesinin yanı sıra yanıtlayanların % 63’üne göre yeni bir printer’daki ana özellik. Sign ve display’deki temel yatırım seviyesi 2015’ten % 43 daha yüksek (144600 Euro)

5) Tekstil

2018 Print Census, gelişen tekstil segmentiyle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için geliştirildi. Tekstil uygulamalarına odakla­nan serigrafi baskı işletmelerinin aralarında bulunduğu yanıt­layanlar, tekstil üreticileri ve direct-to-garment işletmelerine ithafta bulundu.

Giyim eşyası ürünleri, gelişen uygulamalarda liderliğe sahip olan spor kıyafetleri, giyim eşyasına yönelik kumaşlar ve hızlı giyimle tüm tekstil işletmelerinde öne çıkan bir alan.

Tekstildeki dijital benimseme diğer segmentlere göre daha ya­vaş; tekstille ilgili tüm sektörlerde üretim hala analog prosesler­le sürdürülüyor. Ancak, tekstile odaklanan baskıcılar arasında % 56’lık bir kitle dijital yatırımlar yapmayı planlıyor. % 19’u ise, su ile enerji tüketimini azaltıp ekolojik çevreye pozitif bir etkide bulunmayı amaçlayarak gelecek iki yılda yatırım yapmayı hedef­liyor.

Üretim hızı tekstil yanıtlarının % 69’u için yatırım önceliği, % 55 ise doğrudan işlenmemiş materyallere baskı uygulama kabiliyeti arıyor. Bu yatırımlar, atık azaltımı gibi tedarik zinciri yatırımlarını ortaya çıkaran zamana duyarlı üretime yönelik marka sahibinin talebiyle harekete geçiriliyor, dönemsel artışlara verilen yanıtla­rı iyileştiriyor ve yerel teslimat sağlıyor.

Serigrafi ve tekstil baskı işletmeleri, gelecek iki yılda tekstil bas­kı gelirlerinde dijitalin de katkısıyla % 12’lik bir büyüme yaşana­cağı beklentisinde.

6) Çevresel Talepler

2018 Census sorularının belirlenmesi, sürdürülebilir çevresel üretimin önemine yönelik güncel görüşleri almak amacıyla ge­liştirildi.

Yanıtlar, çevresel yatırımların sürdürülebilir üretim ve malze­melere bağlı olarak yoğun bir şekilde müşteri beklentilerinden etkilendiğini gösteriyor. % 76, çevreye duyarlı ürünlere yönelik müşteri talebinin işletme stratejisini şekillendirdiğini söylüyor, beşte birinden daha fazlası bunun önemli bir etkisi olduğunu be­lirtiyor.

Ankete katılanların % 32’si, müşteri talebini karşılamak için enerji tasarruflu veya çevre sertifikalı ekipman kullandığını be­lirtti, eğitim ve sürdürülebilirliğin de yer aldığı diğer yanıtlar VOC bulunmayan mürekkepler ve geri dönüştürülebilir madde, hur­daya ayrılan geri dönüşüm programlarının kullanımı yönünde oldu.

PSP’lerin (Baskı Hizmeti Sağlayıcıları) % 72’si fiyatları arttırma­dan sürdürülebilirliğe yatırım yapabildiğini, bu durumun da sa­tışları ve fiyat rekabetini sürdürdüğünü belirtti.

FESPA Yönetici Müdürü Sean Holt şu şekilde yorumda bulunu­yor: “2018 Print Census sonuçlarını değerlendirdiğimde, devam­lı büyümeden yararlanan, hem yeni ürün ve hizmetlerle kendile­rini farklılaştıran hem de kapasiteyi geliştiren böylesine canlı bir global baskı topluluğu olduğunu tekrar görmek beni mutlu etti. Sonuçlar, müşterilerin değişen beklentilerinin farkına varan ve karşılayan PSP’ler arasında devamlı bir bağlılık olduğunu göste­riyor. İşletmeler, planlı teknoloji ve eğitim yatırımlarıyla destek­lenmiş müşteri odaklı gelişim stratejilerini izliyor.”

Holt, devamında ekliyor: “FESPA Print Census, 1400 baskı işlet­mesine yönelik ticari gerçekleri yansıttığı için pazar istihbaratı olarak özellikle anlamlı. Diğer FESPA araştırma girişimleri tara­fından temel büyüme fırsatlarına dönüştürülen ‘kaynak’ görüş­lerin, uzun süreli büyümeyi desteklemek için iyi şekillenmiş ka­rarlar alırken üyelerimize yardımcı olmak adına somut faydalar sağlayacağına inanıyoruz.”

“FESPA, 10 yılın yarısından fazlasında, araştırmaya sağladığı devamlı yatırımlarıyla sektörde fikir lideri olarak yerini sağlam­laştırdı.” şeklinde fikirlerini belirten Keypoint Intelligence Üre­tim Teknolojisi Grup Yöneticisi Ron Gilboa; “2018 Print Census bulguları FESPA üyelerine gelecekteki işletme stratejilerini planlamalarına yardımcı olacak, sektördeki temel büyüme alan­larındaki global uzman topluluğuna rehberlik yapacak ve dün­ya genelindeki inovatörlere yönelik güncel bilgi kaynağı olarak FESPA’nın rolünü güçlendirecek.”